Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління» 

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка” а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Європи. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу  в сучасних умовах господарювання.

У 2023 році в журнал приймаються статті за такими спеціальностями: 

Галузь знань: Управління та адміністрування Спеціальності: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка

Видання «Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія "Проблеми економіки та управління" відповідно до наказу МОН № 409 від 17.03.2020 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku)  включено до Переліку фахових видань України (категорії "Б").

Журнал індексується у міжнародних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus, Research Bib, Ulrich’s Periodicals Directory.

Збірник виходить двічі на рік. 

Випуск 1 - червень

Випуск 2 - грудень.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24117-13957Р 

Мова видання: англійська та українська.

Засновник: Національний університет «Львівська політехніка»

Видавець: Національний університет «Львівська політехніка»

Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Creative Commons License