СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЄКТАХ

1
Lviv Politechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено сучасні практики та цілі співпраці держави та бізнесу в зовнішньоекономічних проєктах. Глобалізація та взаємозалежність економік створюють певні виклики для розвитку країн. Співпраця між державним та приватним секторами надзвичайно важлива для досягнення успіху в міжнародних проєктах. У статті розглянуто найкращі практики такої співпраці, зокрема розвиток інфраструктури, модернізацію транспортної галузі, покращення туристичної сфери обслуговування та створення сприятливого бізнес-середовища. Висвітлено ключові цілі та принципи співпраці. Крім того, проаналізовано стратегії керування ризиками та використання сучасних засобів управління проєк-тами для забезпечення їх успішного виконання.

1. Nooij, M., Berg M., Groot H. Social cost benefit analysis of trade missions: Research Hand book on Economic Diplomacy, Chapter 1. 2018. URL: https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781784710835/978178471083... DOI: https://doi.org/10.4337/9781784710842.00005

2. Апаров А., Яценко А. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015

3. Банар О. В. Концепція стратегування в контексті стратегічного та адміністративного управління соціально-економічним розвитком держави. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/84

4. Батьковець Г. А., Ланда О. О. Розвиток туристичної інфраструктури Львівщини. Торгівля, комерція, підприємництво. 2013. 15.

5. Волкова О. Сучасні тренди державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності: європейський досвід. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2024. 1(13). C. 13–20.

6. Заскалкін А. С. Теоретико-методологічні основи взаємодії держави і приватного сектору у вирішенні суспільно значущих завдань. Теорія та практика державного управління. 2015.

7. Канєва Т., Галабурда А. Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану. SCIENTIA·FRUCTUOSA Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. 144(4). 98–109. https://doi.org/10.31617 /1.2022(144)07

8. Корецька Н. І. Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. 2017. № 4 (36). Луганськ: СНУ ім. В. Даля, С. 156–162.

9. Кошова Б. Р. Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури: дис…. 2018. URL: https://old.lpnu.ua/research/disscoun/d-3505203/koshova-bogdana-romanivna

10. Круглов В. В. Моделі державно-приватного партнерства. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2018.

11. Крутій О. М., Радченко О. В. Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору. Ефективність державного управління. 2018. 1. С. 72–79.

12. Куліш Д. В. Система підтримки стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств ЄС. Економіка, управління та адміністрування. 2023. 3(105). 3–9. https://doi.org/10.26642/ema-2023-3(105)-3-9

13. Кухарська Н. А. Стратегування соціально-економічного розвитку регіону як нового підходу до розробки та реалізації стратегій регіонального розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 3 (107) 2019.

14. Львів Д. С. Про стратегічні проблеми довгострокового розвитку. Економічна наука сучасної України. No 2. 2013. C. 54.

15. Мішина C. В., Мішин О. Ю. Німецький досвід розвитку міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності: мікро- та макроекономічні аспекти. Ефективна економіка. 2022. 9. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/547/554

16. Мохонько Г. А., Пімонова К. А. Методологія scrum в управлінні проектами на фармацевтичних підприємствах, Економіка і суспільство. 2019. 20. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo -20-2019. pdf#page=324

17. Павліха Н. В., Зелінська О. З., Цимбалюк І. О. Стратегічне єврорегіональне співробітництво: основа для активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в Україні: монографія. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 432 с.

18. Підгаєць С. (2011) Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерств. Журнал європейської економіки.

19. Шевелюк М. М. Туризм Львівщини перед викликами коронакризи та воєнного конфлікту. Питання культурології. 2022. 39. С. 229–240.

20. Шилепницький П. І. Характеристика ефективності державно-приватного партнерства. Ефективна економіка. 2015. 10.