ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗНИЖОК ДЛЯ АКТИВІЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Kulinich T.V., Adamchuk A.B.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Розглянуто практичні особливості забезпечення активізації комерційної діяльності вітчизняних оптових торговельних організацій таким засобом стимулювання збуту, як впровадження обґрунтованої системи знижок для оптових клієнтів. Доведено численні переваги уведення системи знижок, зокрема такі, як: формування конкуренто- спроможної асортиментної моделі оптового торговельного об’єкта, його гнучкого реагування на вимоги ринку і адаптації до змінних умов, забезпечення фінансової стійкості і підвищення прибутковості. Виділено обмежений перелік чинників, які переважно визначають розмір надаваних знижок, а також умови, за яких надання цих знижок позитивно позначається на кінцевих (звітних) результатах діяльності оптової торговельної організації. Показано можливості впливу даного інструменту активізування комерційної діяльності на представників мезооточення оптової торговельної організації: диференціація наявних і потенційних оптових клієнтів за різними критеріями і встановлення порогових розмірів знижок для їх окремих категорій, наслідком чого має стати прогнозоване збільшення кількості клієнтів, підвищення їх лояльності, входження цієї організації у нові ринкові мережі тощо. Також оцінено внутрішні переваги, що створює для оптової торговельної організації надання різних видів знижок, зокрема формування такої системи управління товарними запасами, яка дає змогу зменшити вплив сезонності на доходи ( прибутки) такої організації, причому враховується життєвий цикл і екстремуми продажів для окремих асортиментних груп товарів.

1. Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : [монографія] / А. М. Виноградська. – К.: ЦНЛ, 2004. – 807 c. 2. Лозинський В. Т. Типологія активних методів продажу товарів в оптовій торгівлі / В. Т. Лозинський // Проблеми післякризової економічної політики в Україні : Тези доп. наук. конф. ННК “Академія” (Львів, 6-7 квіт. 2011 р.); Укоопспілка, ЛКА. – Львів, 2011, С. 122–123. 3. Лозинський В. Т. Активні методи продажу як інструмент підвищення ефективності внутрішньої торгівлі / В. Т. Лозинський // Вісник Львівської комерційної академії: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 34. – С. 261–268. 4. Погожа Н. В. Шляхи стимулювання продажу вітчизняних товарів/ Н.В. Погожа // Економічний простір. – 2009. – № 23. –  С. 230-238. 4. Прохорова Т. П. Використання цін у стимулюванні збуту продукції / Т. П. Прохорова, О. В. Гронь // Коммунальное хозяйство городов: Наук.-тех. сб. – Х.: Вид-во ХНЕУ. – 2007. – № 78. – С.251–258. 6. Полищук И. И. Ценовая политика: тактический аспект / И. И. Полищук, А. А. Цыганков // Белорусский экономический журнал. – 2005. – № 1. – С.51–60. 7. Дуляба Н. І. Удосконалення системи коригування ціни в торгівлі / Н. І. Дуляба // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. пр. ЛКА. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 114–118. 8. Дмитрієв І. А. Організаційні проблеми ефективного функціонування та розвитку підприємницької діяльності ( концептуальні та методологічні засади): [монографія] / І. А. Дмитрієв. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2006. – 216 с. 9. Махмудов Х. З.  Економіко-організаційний механізм ФОПСТИЗ: [монографія] / Х. З. Махмудов. – Полтава, 2008. – 359 с. 10. Структурні трансформації в системі торгівлі // Економічні системи: [монографія] / В. В. Апопій, Г. І. Башнянин, А. М. Ващишин та ін.; За ред. Г. І. Башнянина. – Т.1. – Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – С. 204–228.