ОСОБЛИВОСТІ “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ ТА ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ТРАНСФОРМУВАННЯ В СОЦІАЛЬНООРІЄНТОВАНУ СИСТЕМУ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено особливості “зеленої” економіки та основних інструментів її трансформування в соціально-орієнтовану систему. Розглянуто основні відмінності між “зеленою” та традиційною економіками. Розглянуто різні напрями концепції “зеленої” економіки. Запропоновано для підвищення ефективності реалізації основних принципів “зеленої” економіки використовувати три групи інструментів: економічні, маркетингові та корпоративні. Ключові слова: “зелена” економіка, концепція “зеленої” економіки, інструменти

1. “ Зелена” економіка. Сайт Всеукраїнської громадянської організації природоохоронного спрямування “Жива планета”. available at: http://www.zhivaplaneta.org.ua/diyalnist/zelena-economika.html. 2. Навстречу “зелёной” экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности (2011). Полный отчет: Програма ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 739 с. 3. Green economics: an introduction to theory, policy and practice. (2009) Molly Scott Cato London: Earthscan, P. 240. 4. Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. Є. (2011) “Зелена” економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні . Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки : ПП “Підприємство Фєнікс”, 348 с. 5. Кузьмін О. Є. (2011) Досягнення і проблеми еволюційної економіки: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 252 с. 6. Боцян Т. В.  (2013) Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності, Економiчний часопис-XXI. № 3–4(1). 50–53. 7. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972) Stockholm, June 1972, 4 р. 8. Стадник М. Є. (2013) “Зелена економіка” – основа зміцнення національної безпеки країни, Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. Т. 15, № 1(55), Ч. 5. 214–217. 9. Чмир О. С., Захарченко Н. П. (2013) “Зелена” економіка: сутність, цілі та базові принципи, Економічний вісник Донбасу. № 3 (33). 54–62. 10. Захарова Т. В. “Зеленая” экономика как новый курс развития: глобальный и региональный аспекты, Электронный журнал “Местное устойчивое развитие”, available at: http://sun.tsu.ru/mminfo/ 000063105/ec/16/image/16-028.pdf 11. Офіційний сайт Міжнародної організації із стандартизації, available at: http://www.iso.org/iso/home.html 12. Андрєєва Н. М., Мартинюк О. М. (2011) Екологічне маркування як механізм підвищення конкурентоспроможності екологічно чистої продукції в Україні, Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Т. 2. 111–113. 13. The Truth about Green Business. (2009) Friend Gil New Jersey: Pearson Education, P. 233. 14. Закон України “Про екологічний аудит” від 24.06.2004 р. № 1862-IV available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 15. Pigou A. C. (1943) The Classical Stationary State, Pigou Arthur Cecil, Economic Journal. Vol. 53 (212) . 343–351.