ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

У статті проведено дослідження форм та структури фінансових потоків, які виникають між різними учасниками інтегрованих структур як у вертикальній, так й горизонтальній площині. Авторами здійснено оцінювання обсягів внутрішньокорпоративних фінансових потоків найбільших холдингових структур в Україні. Загальна сума згенерованого фінансового потоку у межах інтегрованої структури є значною і у деяких випадках сягає величини більше 80% загальної суми активів материнської компанії. У цілому структура внутрішньокорпоративних фінансових потоків є ідентичною для більшості суб’єктів і не залежить від виду діяльності, організаційної будови та форми власності. Найбільшим елементом таких потоків є поворотна фінансова допомога, яка пов’язує найчастіше материнську та дочірні компанії. У сучасних умовах формування відповідних потоків часто здійснюється з метою маніпулювання показниками фінансового стану підприємств, причому як у бік завищення, так й заниження. Згідно з проведеним аналізом обґрунтовано необхідність врахування елементів внутрішньокорпоративних фінансових потоків при здійсненні незалежного оцінювання фінансового стану як дочірніх підприємств, так й материнської компанії. Авторами визначено перелік відповідних показників у фінансовій звітності корпорації, а також запропоновано інтерпретацію відповідних характеристик.

1. Ficbauer D., Režňáková M.. (2014) Holding Company and Its Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.. Vol. 62(2). Р. 329–337. 2. Muhammad Sohail Tahir, Mohd Norfian Alifiah , Muhammad Usman Arshad , Faiza Saleem. (2016) Financial Theories with a Focus on Corporate Cash Holding Behavior: A Comprehensive Review. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 6(S3). P. 215-219. 3. Vijayakumaran R., Atchyuthan N. (2017) Cash holdings and corporate performance: Evidence from Sri Lanka. Іnternational Journal of Accounting & Business Finance. Vol 3, Issue 1. Available at: https://ssrn.com/abstract=3154918 4. Петленко Ю. (2014) Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур. Світ фінансів. Вип. 4. С. 54-62. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2014_4_8 5. Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Концерн-Електрон». Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/111546 6. Річна фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/113077 7. Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» Available at: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/122339. 8. Семчук І. В., Мазур В. Г. (2013) Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. № 3. С. 327–337. 9. Тельнова Г. В. (2013) Особливості управління фінансами  інтегрованих корпоративних структур. Проблеми економіки. № 1. С. 255-260.  10. Тенюх З. І. (2010) Державні холдинги як перспективні форми управління стратегічними підприємствами. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка. Спецвип. 29. Ч.1. С. 286–291.