Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету

2008;
: сс. 40 – 51
Authors: 

Верес О.М., Пасічник В.В., Чирун Л.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено системи визначення рейтингу суб’єктів діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано інформаційну модель системи визначення рейтингу та описано її основні джерела інформаційних ресурсів.

1. Моніторинг стандартів освіти / За ред. А. Тайджнмана і Т. Невіла Послтвейта. – Львів:
Літопис, 2003. – 328 с. 2. Зубов Н. Как руководить педагогами: Пособие для руководителей
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2002. 144 с. 3. Леонович И. И. Критерии качества
учебно-воспитательного процесса. –2-е изд., переработ. и доп. – Мн.: Высш. школа, 1979. – 148 с.
4. Мельничук Д. О., Шостак А.В., Ібатуллін І.І. та ін. Методика визначення рейтингу структурних
підрозділів вищого закладу освіти, викладачів і співробітників за критеріями якості навчально-
виховного процесу: Методичний посібник. – К.: Вид-во НАУ, 1998. – 41 с. 5. Степанов Ю.С.,
Рабинович М.И., Рабинович С.Ю. О методике количественной оценки деятельности
преподавателей высших образовательных учреждений // Сб. научн. трудов Международной
дистанционной научно-технической конференции "Technology-2001". – Орёл. 2001. – С.267–269. 6.
Тимкин С.Л., Перепеча И.Ф., Огородникова И.А., Дубицкий В.В. К концепции построения
внутривузовской системы обеспечения качества образовательного процесса в ОмГУ.
Університетское управление: практика і аналіз. – №2. – 2003, http://omsk.openet.ru/University.nsf. 7.
Микони С.В. и др. Система выбора и ранжирования «Свирь»: Тр. междунар. конгресса
«Искусственный интеллект в ХХI в.». Дивноморское 3–8.09.2001. – М.: Физматгиз, 2001. – Т. 1. –
С. 500–506. 8. Положение о внутривузовской системе оценки эффективности деятельности
кафедр ГрГУ. – Гродно, 2004, www.grsu.by/html/data/documents/1672/polozh/reiting2.rtf 9. Положение
о рейтинге кафедр и факультетов. Курганський государственный университет, 2006,
www.kgsu.ru. 10. Рейтинг преподавателей, кафедр и факультетов (методические указания для
расчета), МАДИ (ГТУ), Москва, 2005, http://madi.ru 11. Рейтинг российских университетов:
Материалы Министерства общего и профессионального образования РФ. – М.: Карьера, 1999. 30
с. 12. Рудь Ю.С., Темченко А.Г., Отверченко Г.Х. Досвід створення і використання системи
рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів.
Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт.– К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип.
41. – 213 с. 13. Положення про рейтинг кафедр Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна, http://www-ukr.univer.kharkov.ua/information/ method/chair_polozhennya.doc
14. Мельничук Д.А., Ибатуллин И.И., Шостак А.В. Рейтинг субъектов деятельности
национального аграрного университета Украины // Університетское управление: практика і
аналіз.– 2004. – №3.