Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині

2008;
: сс. 12 – 19
Authors: 

Басюк Т.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні труБасюк Т.М.,днощі, які виникають при візуалізації графів типу “дерево” та запропоновано метод розміщення їх вершин на площині.

1. Дистель Р. Теория графов. – Новосибирск: Изд-во Института математики, 2002. – 336 с.
2. Харари Ф. Теория графов. 2 изд. – М.: УРСС, 2003. – 296 с. 3. Касьянов В.Н., Евстегнеев В.А.
Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. – СПб.: БХВ, 2003. – 1104 с.
4. Басюк Т.М. Аналіз та класифікація методів візуалізації // Поліграфія і видавнича справа. –2003. –
Вип. 40. – С. 109–114. 5. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. — М.: Мир, 1989. — 655 с.
6. Дунець Р.Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем: НВФ
„Українські технології”. – Львів – 2003. – 192 с. 7. Lin X. Analysis of algorithms for drawing graphs:
PhD thesis – Dep. of Comput. Sci. Univ. of Queensland. – 1992. 8. Muller-Hannenmann M. Drawing trees,
series-parallel digraphs, and Lattices // Lect. Notes Comput. Sci. – 2001. Vol. 2025. – P.46–70. 9. Ба-
сюк Т.М. Метод зображення зв’язків між вершинами графа // Вісник Тернопільського державного
технічного університету. – 2005. – №1. – С.144–150. 10. Дунець Р.Б., Басюк Т.М. Метод
розташування вершин деревоподібних графів на площині в процесі їхньої візуалізації // Вісник
Національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – №573. – С.77–82. 11. Басюк Т.М.
Критерії відображення графів в процесі візуалізації. // Наукові записки УАД. – 2004. – Вип. 7.
12. Басюк Т.М. Метод розміщення вершин графа в процесі візуалізації // Вісник Національного
університету „Львівська політехніка”. – 2004. – №519. – С. 3–10. 13. Дунець Р.Б., Басюк Т.М.
Структура програми перетворення графів у ярусно-паралельну форму // Комп’ютерні технології
друкарства: Зб. наук. праць. – 2002. – №7. – С.97–102. 14. Басюк Т.М. Аналіз та класифікація
методів візуалізації // Поліграфія і видавнича справа. –2003. – Вип. 40. – С. 109–114.