Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем

2008;
: сс. 137 – 147
Authors: 

Заяць В.М., Заяць М.М.

  1. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола, кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем,
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем і мереж

Описано побудовану систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки при введені інформації з клавіатури комп‘ютера у дискретні відліки часу. Це підвищило ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувало процедуру ідентифікації користувачів. Зазначено основні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації, створених на основі дискретних моделей.

1. Андронов А.А., Вит А.А., Хайкин С.Е. Теория колебаний.– М.: Наука, 1981.– 400 с.
2 Бутенин Н.В., Неймарк И., Фуфаев Н.А. Введение в теорию нелинейных колебаний.– М.:
Наука,1976.– 354 c. 3. Ван – дер – Поль. Нелинейная теория электрических цепей. – М.: Связь,
1935.– 186 с. 4. Видаль П. Нелинейные импульсные системы.– М.:Энергия, 1974.– 336с.
5 Динамика одномерных отображений / А.Н. Шарковский, С.Ф. Коляда, А.Г. Сивак, В.В. Федорен-
ко.– Киев: Наук. думка,1989.– 216с. 6. Заяць В.М. Построение и анализ модели дискретной
колебательной системы // Кибернетика и системный анализ.– 2000.– С. 161 – 165. 7. Заяць В.М.
Моделі дискретних коливних систем // Комп’ютерні технології друкарства.– 1998– С.37 – 38.
8. Заяць В.М. Аналіз динаміки та умов стійкості дискретних моделей коливних систем / Вісник
Нац. ун-ту „Львівська політехніка” "Інформаційні технології та мережі". – 2004.– № 519. – С.132 –
142. 9. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение: Пер. с англ.– М.: Мир, 1988. – 240 с. 10. Zayats V. Chaos searching algorithm for second order oscillatory system // Proc. International Conf.
“TCSET – 2002”.– Lviv – Slavsk.– 2002.– P. 97 – 98. 11. Заяць В.М., Уліцький О.О. Алгоритмічне та
програмне забезпечення системи розпізнавання людини за її рукомоторними реакціями // Вісник
Держ. ун-ту „Львівська політехніка” "Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології".–
2000.–№ 392.– С.73 – 76. 12. Заяць В.М Підхід до опису системи розпізнавання користувача
комп’ютера // Комп’ютерні технології друкарства. – 2006.– С. 46 – 53. 13. Заяць В.М., Заяць М.М.
Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера // Зб. "Фізико –
математичне моделювання та інформаційні технології". – Львів. – 2005. – Вип. 1.– С. 146 – 152.
14. Харкевич А.А. Опознание образов // Радиотехника.– 1959. – Т. 14.– С. 15 – 19. 15. Фукунага К.
Введение в статистическую теорию распознавания. – М.: Наука, 1979. – 512 С. 16. Горелик А.Л.,
Скрипник В.А. Методы распознавания. – М.: Высшая школа, 1989. –232 с. 17. Дуда Р., Харт П.
Распознавание образов и анализ сцен.– М.: Мир, 1976. – 512 с. 18. Березин И.С., Жидков Н.П.
Методы вычислений. М.: Физматиздат, 1962. – 639 с. 19. Заяць В.М., Шокира О. Визначення
пріоритету детермінованих ознак при побудові системи розпізнавання об’єктів // Зб. праць
науково – практичної конф. ЛДІНТУ імені В. Чорновола "Математичне моделювання складних
систем". – 2007. – С.135 – 137. 20. Заяць В.М. Приведення неперервної автоколивної системи до
дискретної моделі та спрощення її аналізу // Відбір і обробка інформації. – 2005. – Вип. 23 (99). –
С. 35 – 39. 21. Алексєєв А., Заяць В., Іванов Д. Алгоритм розпізнавання символів на основі
структурного підходу // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Комп’ютерна інженерія та
інформаційні технології". – 2002. – № 468. – С.129 – 133. 22. Заяць В.М., Іванов Д.О. Проект
системи розпізнавання рукописного тексту // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”
„Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". – 2003. – № 481. – С. 78 – 83.
23. Заяць В.М., Іванов Д.О. Архітектура подіє – орієнтованих систем на прикладі системи
розпізнавання рукописного тексту // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Комп’ютерна
інженерія та інформаційні технології". – 2004. – № 530. – С. 78 – 83. 25. Zayats V., Ivanov D.
Structural method of hand – written text recognition // Pros. International Conf. "The experience of
designing and application of CAD systems in microelectronics". – Lviv – Polyana. – 2005. – P. 493 – 494.