Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону

2008;
: сс. 70 – 84
Authors: 

Висоцька В.А., Овчаренко А.В., Чирун Л.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері Інтернет-аукціонів та запропоновано методи вирішення цих проблем.

1. Береза А.М. Електронна комерція. – К., 2002. 2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А.
Багатокористувальницькі обчислювальні системи та мережі. – К.: КНЕУ, 1997. 3. Джерк Н.
Разработка приложений для электронной коммерции. – СПб.: Питер, 2001. 4. Катренко А.В.
Ситемний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. –
С.. 286–322. 5. Катренко А.В. Системні аспекти розвитку архітектури підприємства//
Інформаційні системи та мережі. – 2002. – №464. – С. 123–131. 6. Козьє Девид, Электронная
коммерция. – М.: Русская Редакция, 1999. 7. Крупник А. Бизнес в интернет. – М.: Микроарт, 2002.
8. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир, 1984. 9. Советов Б.Я.
Яковлев С.А. Моделирование систем. –М.: Высшая шк., 1985. 10. Успенский И. Энциклопедия
Интернет-бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. 11. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. – СПб.: Питер,
2001. 12. Эймор Дэниел, Электронный бизнес. Эволюция и/или революция. – М.: Вильямс, 1999.13.
Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах
електронної комерції // Вісник Нац. уні-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та
мережі. – 2004. – № 519. – С.10–20. 14. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного
графу web-сторінок бази даних систем електронної комерції // Вісник Національного університету
“Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2004. – № 521. – С.48–
57. 15. Roberto J. Bayardo Jr., Rakesh Agrawal, Dimitrios Gunopulos “Constraint-Based Rule Mining in
Large, Dense Databases”, Appears in Proc. of the 15h Int’l Conf. on Data Engineering, 188–197, 1999.