Електронний глосарій з архівістики

2009;
: сс. 148 – 156
Authors: 

Кульчицький І.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра прикладної лінгвістики

Проаналізовано структуру українського термінологічного словника з архівістики, Державного стандарту України ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення” та глосарію термінів архівної справи та діловодства Товариства американських архіваріусів. На основі виконаного аналізу запропоновано інформаційну модель чотиримовного (українська, англійська, німецька, російська) електронного глосарія термінів архівної справи та діловодства.

1. Архівістика: Термінологічний словник / [ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд.: К.Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін.]. – К., 1998.– 106 с. 2. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732:2004. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – IV, 18 с. 3. Кульчицький І. М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем / І. М. Кульчицький. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2002.– 59 с. 4. Русский гуманитарный интернет-университет [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.vusnet.ru/ 5. Peacerce-Moses Richard A glossary of Archival and Records Terminology / Richard Peacerce-Moses [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.archivists.org/glossary/index.asp.