Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера

2009;
: сс. 102 – 110
Authors: 

Заяць М. М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто підходи до формування первинних ознак при розпізнаванні користувачів комп’ютера на основі аналізу їх рукомоторних реакцій. Запропоновано метод формулювання цих ознак за допомогою вимірювання часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера в реальному режимі часу. Застосування цього методу до побудови автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера.

1. Заяць В. М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання та аналізу динаміки складних об‘єктів та систем на основі дискретних моделей / В. М. Заяць. – Львів: Новий світ 2000, 2009. – 400 с. Платонов А. В. Використання експертних ситуативних моделей у сфері державної безпеки. /А. В. Платонов, І. В. Баклан, К. В. Крамер // Зб. праць міжнар. наукової конф. ISDMCI' 2008. Євпаторія. – 2008. – Том 1, – С. 39–43. 3. Динамика одномерных отображений / А.Н. Шарковский, С. Ф. Коляда, А. Г. Сивак, В. В. Федоренко. – Киев: Наук. думка,1989.– 216 с. 4. Заяць В. М. Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об‘єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем / В.М Заяць, М. М. Заяць // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2008.– № 610. – С.137–147. 5. Заяць В. М. Построение и анализ модели дискретной колебательной системы / В. М. Заяць // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – С. 161–165. 6. Заяць В. М. Моделі дискретних коливних систем / В. М. Заяць // Комп’ютерні технології друкарства. – 1998. – С.37–38. 7. Заяць В. М. Аналіз динаміки та умов стійкості дискретних моделей коливних систем /В. М. Заяць // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2004.– № 519. – С.132-142. 8. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение / Г. Шустер; пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 240 с. 9. Заяць В. М. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи розпізнавання людини за її рукомоторними реакціями. /В. М. Заяць, О. О. Уліцький // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – 2000. – №392. – С.73–76. 10. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания / К. Фукунага. – М.: Наука, 1979. – 512 с. 11. Горелик А. Л. Методы распознавания. / А.Л. Горелик, В. А. Скрипник. – М.: Высшая школа, 1989. – 232 с. 12. Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен. / Р. Дуда, П. Харт – М.: Мир, 1976.– 512 с. 13. Конопка Р. Создание оригинальных компонент в среде Delphi: / Р. Конопка, пер. с англ. – К.: НИПФ – “Диа Софт Лтд.”, 1996. – 512 с. 14. Заяць В.М. Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера / В.М Заяць, М. М. Заяць // Зб. “Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”. – Львів. – 2005. – Вип. 1. – С. 146–152. 15. Заяць В. М. Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу / В.М Заяць, М. М. Заяць // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2008. – № 631. – С.138–147. 16. Березин И. С. Методы вычислений / И. С. Березин, Н. П. Жидков. – М.: Физматиздат, 1962. – 639 с. 17. Заяць В. М. Визначення пріоритету детермінованих ознак при побудові системи розпізнавання об’єктів / В.М. Заяць, О.І. Шокира // Зб. праць науково-практичної конф. ЛДІНТУ імені В. Чорновола “Математичне моделювання складних систем”. – 2007. – С.135–137. 18. Заяць В. М. Приведення неперервної автоколивної системи до дискретної моделі та спрощення її аналізу / В. М. Заяць // Відбір і обробка інформації. – 2005. – Вип. 23 (99). – С. 35–39. 19. Zayats V. Statistic Results of Recognition Structural Method of Written Text by hand / V. Zayats, M. Zayats, D. Ivanov // Pros. of the Xth International Conf. “The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics”. – Lviv-Polyana. – 2009. – P. 494–496.