Опрацювання нечітких часових параметрів під час аналізу запитів, заданих природною мовою

2009;
: сс. 188 – 196
Authors: 

Ришковець Ю.В., Жежнич П.І.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто поняття інтересу користувача, який будується на основі аналізу запитів пошуку, методи аналізу текстової інформації та інформаційні системи, що здійснюють такий аналіз. Запропоновано алгоритм аналізу та опрацювання заданих природною мовою запитів, які містять нечіткі часові параметри.

1. Абдулин А., Козленко Л. Образцы проектирования баз данных. Представление отсутствующей информации. – Версия 1.30, 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://akzhan.midi.ru/devcorner/articles/DDP-Reresentation-of-an-absent-.... – 10.02.2009 р. – Назва з титул. екрана. 2. Андрейчиков А. В. Развитие интеллектуальной системы социально-экономического прогнозирования и принятия решений в условиях неопределенности // А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова // Информационные технологии – 1999. – № 2. – С.14–21. 3. Григорьев Е. Объектно-ориентированная организация реляционных данных (формальное обоснование объектно-ориентированной системы управления реляционными БД). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.citforum.ru/database/articles/ooo_rel_data/index.shtml. – 17.02.2009 р. – Назва з титул. екрана. 4. Ришковець Ю. Формальна модель віртуального музею / Ю. Ришковець, П. Жежнич // VI міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2008). – Дніпропетровськ: В-во ДНУ, 2008. – С. 266–267. 5. Ришковець Ю. В. Визначення інтересу користувача при формуванні віртуальних галерей / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // 13-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.”: Зб. матеріалів форуму Ч.2. – Харків : ХНУРЕ, 2009. – С. 221. 6. Ramasubramanian P., Kanan A. Intelligent natural language query interface for temporal databases [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://fccl.ksu.ru/issue6/pvt1.pdf. – 23.02.2009 р. – Назва з титул. екрана. 7. Lerner A., Shasha D. AQuery: Query language for ordered data, optimization techniques, and experiments [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vldb.org/conf/2003/papers/S11P03.pdf. – 23.02.2009 р. – Назва з титул. екрана. 8. Морфологічний аналіз української та російської мови [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://victoria.lviv.ua/html/oio-l/6.html. – 20.02.2009 р. – Назва з титул. екрана. 9. Литвин В. В. Інтелектуальні системи: Підручник / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2008. – 406 с. 10. Nirenburg S. Ontological Semantics / Nirenburg S., Raskin V. – Cambridge, MA: MIT Press, 2004. 11. Марченко O. O. Моделювання семантичного контексту при аналізі текстів на природній мові / Марченко O. O. // Вісник Київського університету. Сер. фіз. – мат. Науки. – 2006. – № 3. – С. 230–235. 12. Jurafsky D. Speech and Language Processing Prentice Hall / D. Jurafsky, J.H. Martin. – New Jersey : Englewood Cliffs, 2000. 13. Ахо А. Теория синтаксического анализа, компиляции и перевода / А. Ахо, Дж. Ульман. – М.: Мир. – 1978. – Т. 1: Синтаксический анализ – 612 с. 14. Ахо А. Теория синтаксического анализа, компиляции и перевода / Ахо А., Ульман Дж. – М. : Мир. – 1978. – Т. 2: Компиляция – 487 с. 15. Fillmore Ch. J. The case for case. Universals in linguistic theory / Fillmore Ch. J. – London : Ed. By E. Bach and B. Halms, 1968.