Деякі аспекти моделювання соціальних мереж

Федонюк А.А. Деякі аспекти моделювання соціальних мереж / А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 487–496. – Бібліографія: 45 назв.

Authors: 

Федонюк А. А.

The work is dedicated to the literature review of scientific sources, which are modeled aspects of social networks, their characteristics are given and attempts are made to predict future behavior of social network based on certain internal or external factors.

1. Сазонов В.М. Социальные сети — анализ и перспективы / Сазонов В.М. — Режим доступу: http://spkurdyumov.ru /category/biology / Сайт С.П. Курдумова «Биология, психология, медицина, демография и социология».
2. www.socd.univ.kiev.ua/sites/.../2012_social_ni_merezhi_ta_ih_analiz.do...
3. Ритцер Джордж. Современные социологические теории / Джордж Ритцер. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с.
4. http://uk.wikipedia.org.
5. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. Introduction to social network methods. — Riverside, CA: University of California, Riverside, 2005. — 322 p. (published in digital form at http://faculty.ucr.edu/~hanneman/).
6. http://www.insna.org/software/index.html.
7. Huisman M., Duijn M. Software for Social Network // Analysis Proceedings of the Sixth International Conf. on Logic and Methodology, August 17–20. — Amsterdam, The Netherlands, 2004. — Р. 578–600.
8. http://pajek.imfm.si.
9. Burt, R. Toward a structural theory of action: network models of social structure, perception and action. — New York: Academic Press, 1982. — 381 p.
10. Wellman, B. Network analysis: some basic principles. In R. Collins (ed.). Sociological theory. — San Francisco: Jossey-Bass, 1983. — Р. 155–200.
11. Демків О. Б. Розвиток та основні напрямки мережевого аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. — Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2003. — C. 161–166.
12. Wellman, B. and S. Wortley, Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support // American Journal of Sociology, 1990. — Р. 558–588.
13. Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур комп’ютерних мереж: автореф. дис. ... канд. техн. наук за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи / Наталія Михайлівна Іванущак. — Чернівці, 2013. — 20 с.
14. Girvan M. Community structure in social and biological networks / M. Girvan, M.E.J. Newman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002. — Vol. 99 (12). — P. 821–826.
15. Newman M.E.J. The structure and function of complex networks / M.E.J. Newman // SIAM Review, 2003. — Vol. 45(2). — P. 167–256.
16. Barabasi A.L. Evolution of the social network of scientific collaborations / A.L. Barabasi, H. Jeong, Z. Neda, E. Ravasz, A. Schubert, T. Vicsek // Physica. — 2002. — Vol. 311. — P. 590–614.
17. Dorogovtsev S.N Metric structure of random networks / S.N. Dorogovtsev, J.F.F. Mendes, A.N. Samukhin // Nucl. Phys. — 2003. — Vol. 653. — P. 307–338.
18. Давыденко В.А. Моделирование социальных сетей: Отчет по гранту «Социолого-математическое моделирование социальных сетей» / Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Чуканов С.Н. // Вестник Томского госуниверситета. — Режим доступу: http://www.tmnlib.ru/resources/books/pdf/Romashkina_3pdf.
19. Левкович-Маслюк Л. Математика этих сетей / Левкович-Маслюк Леонид // Компьютера. — 2005. — № 35 (28 сентября). — 
Режим доступу: http://www.kinnet.ru/cterra/607/230222.html.
20. Градосельская Г.В. Анализ социальных сетей: автореф. дис. ... на канд. соціол. наук за спеціальністю 22.00.01 — теория, методология и история социологии / Галина Витальевна Градосельская. — Режим доступу: http://www.ecsoc/ru/images/pub_ecsoc/2004/09/29/0000011331/Gradoselskaya....
21. Трофимова И.Н. Моделирование социального поведения / Трофимова И.Н. — Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Trophimova9.htm\ Сайт С.П.Курдумова «Синергетика».
22. Виклюк Я. І. Моделювання соціально-економічних систем і розрахунок їх динамічних показників на основі аналогій / Виклюк Я. І. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2010. — Вип.11. — С. 39–48.
23. Виклюк Я.І. Моделювання флуктуацій росту та сегментації соціально-економічних об’єктів у процесі фрактального росту в нечіткому потенціальному полі / Я.І. Виклюк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2009. — № 1. — С.23—32.
24. Виклюк Я.І. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів методами фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / Я.І. Виклюк // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. — 2008. — № 2. — С.153—162.
25. Виклюк Я.І. Методи побудови густини потенціального поля рекреаційної привабливості території / Я.І.Виклюк, О.І.Артеменко // Штучний інтелект. — 2009. — № 2. — С.151—160.
26. Болеста І.М. Фізика твердого тіла: навч. посіб.. — Львів: Видавн. Центр. ЛНУ імені Івана Франка. 2003. — 480 с.
27. Виклюк Я.І. Фрактальні властивості та динаміка росту атракторів методом «випадкового дощу» для моделювання соціально-економічних систем // Математичні машини і системи. — 2009. — № 4. — С.169—178.
28. Каноны рынка и законы экономики / НАН Украины. Институт экономики и промышленности; И.И. Амоша, Е.Т. Иванов,
Н.Д.Прокопенко и др. — Донецк, 2005. — Кн. 8: Экономическое проектирование. — 548 с.
29. Иванов Е.Т. Основы теоретической экономики / НАН Украины. Институт экономики и промышленности / Иванов Е.Т. — Донецк, 2005.— 376 с.
30. Буланичев В.А. Модельный подход к управлению вузами как самоорганизующимися системами / Буланичев В.А., Серков Л.А. // Нелинейный мир. — 2006. — № 3, Т.4. — С.137—143.
31. Шаронова Н.В. Синергетика і прийняття управлінського рішення в умовах функціонування корпоративної екологічної системи / Шаронова Н.В., Козуля Т.В. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2005. — № 2. — С.31—36.
32. Назарук М.В. Моделювання міського освітнього середовища як профільної соціальної мережі / Пасічник В.В. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2013. — № 3. — С.42—47.
33. Фещенко А. В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития / А. В. Фещенко// Сборник статей «Гуманитарная информатика»: Выпуск 6, 2011. — С. 124–134.
34. Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 405–407.
35. Granovetter M. Threshold Models of Collective Behavior / M.Granovetter // American Jornal of Sociology, 1978. — P. 1420–1443.
36. Goldenberg J. Talk of Network: A Complex Systems Look at the Underlying Process of Word-of-Mouth / J. Goldenberg, B.Libai B., E.Muller // Marketing Letters, 2001. — No. 2. — P. 11–34.
37. Губанов Д.А. Модели влияния в социальных сетях / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили // Управление большими системами: Вып. 27. — М.: ИПУ РАН, 2009. — С. 205–281.
38. Губанов Д.А., Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д.А.Новиков, А. Г. Чхартишвили.— М.: Физматлит, 2010. — 228 с.
39. Karimi F. Threshold Model of Cascades in Temporal Networks / F. Karimi, P.Holme, 2012 —ArXiv: 1207.
40. Santoro N.et al. Time-Varying Graphs and Social Network Analysis: Temporal Indicators and Metrics/ Santoro N.et al. —ArXiv: 1102.0629, 2011.
41. Tang J., Musolesi M., Mascolo C., Latora V. Temporal Distance Metrics for Social Network Analysis / J. Tang, M. Musolesi, C. Mascolo, V. Latora // Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Online Social Networks, 2009.
42. Perseguers S. Quantum Random Networks / S. Perseguers, M. Lewenstein, A. Acín, J. Cirac // Nature Physics, 2010 — DOI 10.1038/NPHYS1665.
43. Takaguchi T. et al. Importance of Individual Events in Temporal Networks / T. Takaguchi, 2012. — ArXiv: 1205.4808v1.
44. Wiersma D. Random Quantum Networks / D.Wiersma // Science, 2010. — № 327 — P. 1333.
45. Зуев А. С. Модели управления мнениями агентов в социальных сетях / А. С. Зуев, Д.Н. Федянин // Проблемы
управления, 2011. — № 2.— С. 37–45.