Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством

2015;
: сс. 246 - 254
Authors: 

Цмоць І.Г. Скорохода О.В. Кісь Я.П.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено базову чотирирівневу структуру ІАСУ підприємства та вибрано такі принципи її побудови: системності, змінного складу обладнання, модульності, відкритості, сумісності, розвитку, комплексу базових проектних рішень та ієрархічності. Показано, що синтез структури ІАСУ підприємства потребує системного аналізу, дослідження наявних реалізацій ІАСУ, аналізу взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес- процесів, технічної підготовки й управління виробництвом і дослідження напрямів роз- витку ІАСУ. Запропоновано синтез ІАСУ підприємства здійснювати на основі інтегрова- ного підходу та компонентно-ієрархічної технології, яка передбачає поділ процесу розроб- лення на ієрархічні рівні та види програмного та апаратного забезпечення.

1. Groover Mikell P. Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing. Prentice Hall Press, 2007. 2. Rehg James A., and Henry W. Kraebber. Computer-Integrated Manufacturing, 2005. Prentice Hall, 2012. 3. Leitão Paulo. Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey // Engineering Applications of Artificial Intelligence 22.7 (2009): 979–991. 4. Panetto, Hervé, and Arturo Molina. Enterprise integration and interoperability in manufacturing systems: Trends and issues // Computers in industry 59.7 (2008): 641–646. 5. Dagli Cihan H., ed. Artificial neural networks for intelligent manufacturing. Springer Science & Business Media, 2012. 6. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / МедиковськийМ. О., Тка ченкоР. О., ЦмоцьІ. Г., ЦимбалЮ. В., ДорошенкоА. В., СкороходаО. В. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2015. — 280 с. 7. ЦмоцьІ. Г., СкороходаО. В. ВизначеннязадачіформуваннявимогдоінтелектуальнихкомпонентівінтегрованихАСУ // Технічнівісті : наук.-техн. журнал 2014/2(40), 2(34). — С. 53–54. 8. ЦмоцьІ. Г. Принципи побудови інтегрованих автоматизованих систем управління / ЦмоцьІ. Г., МедиковськийМ. О., ДемидаБ. А. // зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2012». — Євпаторія, 2012. — С. 125–127. 9. ЦмоцьІ. Г. Системна інтеграція при проектуванні автоматизованих систем управління / ЦмоцьІ. Г., ДемидаБ. А., СтрукЄ. С. // зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2013». — Євпаторія, 2013. — С. 311–313.