ТЕОРІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ

2024;
: 101-114
1
Житомирський державний університет ім. І. Франка
2
Українська академія друкарства

Вирішується загальнонаукова, міждисциплінарна проблема побудови концепції теорії повідомлень. Об’єктом дослідження є всі можливі види повідомлень, які функціонують у реальному світі як усередині будь-яких кібернетичних систем, так і між ними. Предметом дослідження є аксіоми, закони, будова, атрибути, характеристики, типологія, а також операції над повідомленнями. Метою статті є розроблення концепції теорії повідомлень як складової таких універсальних наук, як теорія масової комунікації, інформології та кібернетики. Серед методів дослідження було застосовано аналіз, синтез, ідеалізація, логічний метод, узагальнення. Крім методів, у дослідженні було використано також такі прийоми, як систематизування й типологізування (типологізація). Стаття написана в стилі оглядового, теоретичного жанру. В огляді літератури проаналізовано 22 джерела, зокрема, найвідоміші в світі енциклопедичні видання та словники в галузях журналістики, теорії масових комунікацій та кібернетики. В отриманих результатах визначено, що повідомлення – це фрагмент (частина, що має початок і кінець) даних кібернетичної системи, які (а) є кортежом, (б) розташовані в часі або просторі й (в) призначені для передачі інформації від відправника (джерела) до її отримувача (реципієнта). З’ясовано особливості створення, значення і смислу повідомлень. Розглянуто будову повідомлень і різновиди їх контексту. Зазначено, що будь-які види повідомлень можуть бути представлені в ідеалізований цифровій формі як ланцюжок 0 і 1. Як основу концепції теорії повідомлень розглянуто шість аксіом. У рамках цієї концепції виокремлено шість законів. Розглянуто п’ять атрибутів повідомлень, а також сім їх основних характеристик. Серед типів повідомлень виділено інформаційні (9 типів) та неінформаційні (також 9 типів). Крім того, вказано на формальні (несмислові, 13 позицій) й неформальні (смислові, 9 позицій) операцій, які виконують над повідомленнями.

 1. Carter  R. F. Application XX: Message theory URL: https://bfeps.org/works/applications/XX-message- theory/ (Date of access 24.12.2022).
 2. Encyclopedia of communication and information / Edited by Jorge Reina Schement. New York : Gale Group, 2002. 1162 p.
 3. Encyclopedia of JOURNALISM. General Editor Christopher H. Sterling. Washington : SAGE Publications, Inc., 2009. p. 2344+172. URL: https://www.pdfdrive.com/encyclopedia-of-journalism- d185537010.html (Date of access 04.04.2023).
 4. Harrah, D. (1984). Message Theory and the Semantics of Dialogue. In: Vaina, L., Hintikka, J. (eds) Cognitive Constraints on Communication. Synthese Language Library, vol 18. Springer, Dordrecht. URL: https://doi.org/10.1007/978-94-010-9188-6_15 (Date of access 04.04.2023).
 5. International Encyclopedia of Systems and Cybernetics. 2nd Edition. Ed. Ch. Francois. In 2 V. München:K.G. Saur Verlag GmbH, 2004. 742 p. URL: https://www.are.na/block/913197 (Date of access 04.04.2023).
 6. Krippendorff Klaus. A Dictionary of Cybernetics. Philadelphia : University of Pennsylvania, 1986. 79 p. URL: https://asc-cybernetics.org/publications/Krippendorff/A_Dictionary_of_Cy... (Date of access 04.04.2023).
 7. Message, information theory / Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/message-information- theory (Data of acsses 04.04.2023).
 8. Partyko, Z. V. The modern paradigm of information science: Informology // Automatic documentation and mathematical linguistics. Translations of selected articles from nauchno-tekhnicheskaia informatsiia. 2009. Vol. 43. No. 6. P. 311–320.
 9. ReMine        W.              J.        Message          Theory.         URL:        https://www.genesispark.com/essays/message- theory/#:~:text=Message%20Theory%20proposes%20that%20life%20was%20designed%20to,a%20message%20 that%20tells%20where%20life%20came%20from (Date of access 04.04.2023).
 10. Wentian Li. Random Texts Exhibit Zipf’s-Law-Like Word Frequency Distribution. Santa Fe Institute, 1991. С. 8.
 11. Вайшенберг З. Журналістика та медіа : довідник / З. Вайшенберґ, Г. Й. Кляйнштойбер, Б. Пьорксен /Перекл. з нім. К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. 529 с.
 12. Відстані Геммінга. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/відстані Геммінга  (доступ 15.01.2022).
 13. Відстані Левенштейна. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/відстані Левенштейна (доступ 15.01.2022).
 14. Енциклопедія кібернетики. Київ: Головна редакція УРЕ, 1973. Т. 2. 576 с.
 15. Жураковський Ю. П., Полторак В. П. Теорія інформації та кодування: підручник. Київ: Вища школа, 2001.                    256                                           с.                                                                URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Zhurakovskyi_Yurii/Teoria_informatsii_ta_ko... suiu16qlekrga2 (Доступ 04.04.2023).
 16. Камша В. П. Узагальнена кібернетика / В. П. Камша, Л. С. Камша, Ю. В. Камша. Львів : СПОЛОМ, 2013. 528 с.
 17. Партыко З. В. Современная парадигма науки об информации – информологии // Научно- техническая информация. Сер. 2. 2009. N 11. С. 1–9.
 18. Расстояние Йенсена-Шеннона. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/расстояние Йенсена– Шеннона (доступ 15.01.2022).
 19. Романюк М. І., Савченко Ю. Г. Основи теорії інформації та кодування. Конспект лекцій навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 70 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27880/1/ OTIK_konsp._Romaniuk_Savchenko.pdf (Дата доступу 04.04.2023).
 20. Словарь по кибернетике / под ред.В. М. Глушкова. Киев: Главная редакция УСЭ, 1979. 624 с.
 21. Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред.  Ю. Бідзілі. Ужгород : ВАТ «Видавництво „Закарпаття”», 2007. 224 с.
 22. Сообщение. Большая советская энциклопедия. URL: https://bse.slovaronline.com/42880- SOOBSCHENIE (Дата доступа 04.04.2023).