ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ В ДОКУМЕНТАХ ООН, СОВЕТА ЕВРОПЫ, МФЖ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Прихильність до традиційних професійних цінностей журналістів має соціальноконструктивне значення, сприяє розвитку демократичного, громадянського суспільства. ЗМІ, що ігнорують професійні цінності, закріплені в документах міжнародних організацій, спричиняють деструктивні проблеми в суспільстві, сприяють його регресу. Для розвитку демократії, захисту свободи ЗМІ та з метою вдосконалення національних правових і етичних документів, що містять цінності журналістів України для регулювання їхньої професійної діяльності, відповідно до ратифікованих документів міжнародних організації, членом яких є Україна, проаналізовано документи щодо ЗМІ міжнародних організацій ООН, Рада Європи, МФЖ, що містять етичні цінності журналістів, які систематизовані. Встановлено відсутність в Кодексі етики українського журналіста й українському законодавстві цінностей журналістської етики і визначено складові, що становлять свободу ЗМІ як найголовніший принцип журналістики, основу розвитку демократії в країні. Виявлено, що у документах міжнародних організацій ООН, Ради Європи етична цінність, принцип свободи ЗМІ передбачають: 1) свободу доступу журналістів до інформації; 2) свободу шукати, отримувати інформацію під час збирання, перевірки, уточнення інформації; 3) свободу поширювати інформацію в ЗМІ, незалежно від кордонів; 4) свободу висловлювання думки або свободи оцінки в ЗМІ без порушення чинного законодавства; 5) соціальну відповідальність журналістів за опублікований контент; 6) заборону цензури на етапі збирання інформації, підготовки матеріалів ЗМІ й після їх обнародування.

1. Резолюция № 2 4-й Европейской конференции министров по политике средств массовой коммуникации “Журналистские свободы и права человека” (Прага, 7–8 декабря 1994 года) // https://rm.coe.int/16806461fb, с. 25].

2. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1003 (1993) “О журналистской этике” // Общественная коллегия по жалобам на прессу // http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16414].

3. Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне” от 28.11.1978 // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv /declarations/ st_hr1_141.shtml

4. Совместная декларация о свободе выражения мнения и противодействии насильственному экстремизму // https://www.osce.org/ru/fom/239991?download=true]