Дослідження цільових сегментів ринку легкої промисловості України в період пандемії COVID-19

2021;
: cc. 338 - 352
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено стан та тенденції розвитку цільових сегментів ринку легкої промисловості під час впливу пандемії COVID-19, домінантно — у сегменті текстильної промисловості. Проаналізовано динаміку виробництва продукції легкої промисловості за видами діяльності, вплив пандемії на експортні та імпортні операції на ринку легкої промисловості за 2017–2020 роки, а також попит (за країнами ЄС) на український текстиль. Проаналізовано чинники впливу та проблеми, з якими виробництво текстилю зіткнулося під час світової пандемії COVID-19. Розкрито складові потенціалу розвитку ринку легкої промисловості України

 1. Берестецька О. М. (2018). Аналіз дорожньої карти розвитку текстильної промисловості регіону як інструменту конкурентного позиціонування вглобальній економіці. Інститут бухгалтерського  обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 3-4, 77–85.
 2. Берестецька О.М. (2019). Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості. Вісник Тернопільського національногоекономічного університету: науковий журнал, 1 (91), 141–150.
 3. Бойченко К. С. (2020). Розвиток підприємств легкої промисловості через призму інтегрованості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вид. дім Гельветика», 31, 7-11.
 4. Бродюк І. В. (2020). Формування стратегії інвестиційного розвитку швейної промисловості в умовах                      інтеграції          в        ЄС.:         автореф.          дис.         к.е.н.:          08.00.03.         ЧНТУ,          22        с.        URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/19207/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D 1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20% D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf?seq uence=3&isAllowed=y (дата звернення 01.10.2021).
 5. Вахович І., Чуль О. (2014). Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір:  монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 288 с.
 6. Волинчук Ю. В., Нікітін Т. О. (2020). Аналітичне дослідження ринку товарів легкої промисловості України . Економічний форум, 1(2), 28-36. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-2-4 (дата звернення 01.10.2021).
 7. Долбнєва Д.  В.  (2020). Вплив COVID-19 на  економіку країн світу.  Львівський національний університет імені І. Франка. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages- 20_26.pdf (дата звернення 01.10.2021).
 8. Заріцька, Н.М.. Структурно-динамічний аналіз сучасного стану розвитку легкої промисловості України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки, 127- DOI: https:// doi 10.33111.E&E.2019.42.ZaritskyaN (дата звернення 01.10.2021).
 9. Іщук, С. О., Созанський, Л. Й. (2020). Проблеми та особливості розвитку легкої промисловості в Україні: статистичний порівняльний аналіз із країнами Євросоюзу. Статистика України, 1, 42-50. DOI: https:// doi 10.31767/su. 1(88)2020.01.05 (дата звернення 01.10.2021).
 10. Кіндзерський Ю.В. (2013). Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія. Київ, 536 с.
 11. Лабурцева О. І. (2006). Маркетингові дослідження українського ринку текстильних виробів: сучасний стан, проблеми, перспективи. К. : Вища школа, 51 с.
 12. Лебедева Л. В.(2021). Виклики COVID-19 для промисловості України та країн ЄС. КНТЕУ. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/85.pdf (дата звернення 01.10.2021).
 13. Лісютін А. І. (2019). Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні: дис…                      к.е.н.:  25.00.02.                  Маріуполь,                    236                                     с.                          URL:  https://dsum.edu.ua/storage/documents/nauka/specrada/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%8E%D1%82%D1%96% D0%BD/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf        (дата звернення 01.10.2021).
 14. Мірошниченко О. А. (2020). Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ- менеджерами українських компаній. Київ-Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 188 с.
 15. Несенюк Є. С. (2021). Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на інноваційних засадах. Київ. URL: https://knutd.edu.ua/files/science/razovi-vcheni-rady/Neseniuk_dis.pdf (дата звернення 01.10.2021).
 16. Офіційний сайт Державної служби статистики України. (2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 01.10.2021).
 17. Пономаренка В. С., Кизима О.М., Ястремської О.М. (2010). Інновації: проблеми науки і практики: монографія (за ред. В.С. Пономаренка, О.М. Кизима, О.М. Ястремської). Харків: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК», 297 с.
 18. Сохацька Г. В. (2012). Управління конкурентоспроможністю продукції легкої промисловості.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.04, Харк. нац. екон. ун-т., Х., 200 с.
 19. Тарасенко І. О. (2010). Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика: [монографія]. К.:КНУТД, 390 с.
 20. Україна наростила експорт тканин у країни ЄС. Хто купує найбільше? URL:  https://shotam.info/ukraina-narostyla-eksport-tkanyn-u-krainy-yes-khto-kupuie-naybil-she/ (дата звернення 01.10.2021).
 21. Українська асоціація підприємств легкої промисловості. URL: https://ukrlegprom.org/ua/ (дата звернення 01.10.2021).
 22. Якимчук Т. В. (2005).  Ефективний розвиток текстильного виробництва на основі ресурсного забезпечення. дис... канд. екон. наук: 08.07.01. ХНТУ. Херсон, 214 с.