Процес формування стратегії SMM-просування: особливості та етапи створення

2022;
: cc. 137 - 147
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики

У статті розкрито специфіку використання соціальних мереж як бізнес-інструменту з просування товарів та послуг у контексті дослідження процесу формування стратегії SMM-просування для розвитку бренда. Основними чинниками актуалізації розгортання бізнесу в онлайн-форматі визнано загострення внутрішньогалузевої конкурентної боротьби і проявів мегатрендів інформатизації та індивідуалізації потреб споживачів в умовах поширення пандемії Covid-19. Визначено чинники успішного просування медіаресурсу в соціальних мережах. Ідентифіковано та обґрунтовано зміст етапів формування стратегії SMM-просування для розвитку бренда.

 1. Бабенко В., Синявська О. (2018). Аналіз сучасного стану розвитку ринку електронної комерції в Україні. Технологічний аудит та резерви виробництва, 5. № 4(43). C. 40–45. URL: http://journals.uran.ua/ tarp/article/view/146341 DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146341
 2. Башинська І. О. (2012). Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах. Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. 9 (34), 1. С. 36–41.
 3. Біловодська О. А.. Шебеда К. В. (2021). Формування та реалізація маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі: етапи та показники оцінювання. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство, Туризм. 13 С. 50–59. URL: https://periodicals.karazin.ua/ irtb/article/view/17530. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-05.
 4. Горбаль Н. І., Ільницька К. О., Романишин С. Б. (2018). Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та перспективи. Бізнес-Інформ. № 12. C. 477–482. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_12_71.
 5. Грищенко О.  Ф.,  Нєшева А.  Д.  (2013). Соціальний медіа-маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4. С. 86–98. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mimi_2013_4_10.
 6. Гусак О. О. (2016). Роль соціальних мереж у роботі редактора задля популяризації сайту інтернет- ЗМК. Вісник Книжкової палати, 7 (2016). С. 48–51.
 7. Ілляшенко С. М. (2016). Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія. Харків: Діса плюс, 192 с.
 8. Ляшенко А. Research & Branding Group. Социальные сети и мессенджеры в Украине. URL: https://rb.com.ua/blog/socialnye-seti-i-messendzhery-v-ukraine/
 9. Окландер М. А., Окландер Т. О., Яшкіна О. І. [та ін.] / за ред. М. А. Окландера (2017). Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя. Одеса: Астропринт, 292 с.
 10. Савицька Н. Л. (2017). Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. ХДУХТ, 1,1. С. 20–33. URL: http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/ view/5/6. DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.2.
 11. Семененко К. Ю. (2021). Використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивоварної галузі: автореф. ..... канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 24 с.
 12. Петропавловська С. Є., Лисак Н. Ю., Малаховська Г. В. (2018). Соціальні медіа як інструмент управління лояльністю споживачів. Проблеми системного підходу в економіці, 1. С. 166–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_29.
 13. Терехов Д. С. (2015). SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством. Наука й економіка: ПВНЗ “ХЕУ”, 1 (37). С. 7779. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2015_1_15
 14. Фірсова С. Г., Слуцька А. П. (2021). Маркетинг в соціальних медіа як технологія політичного брендингу.  Ефективна  економіка,  Вип.  2.  URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/91.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.89 (дата звернення: 12.01.2022).