Розрахунок оптимальних дискретно-континуальних стрижневих систем

2012;
: cc. 43 - 47
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проведена оптимізація маси і конструктивних параметрів дискретно-конти- нуальної стрижневої системи за заданими частотними характеристиками на основі введення частотно-масового показника як критерію оптимізації.

1. Носко П. Л. Оптимальное проектирование машиностроительных конструкций. — Луганск: Изд-во ВУГУ, 1999. — 392 с. 2. Кіндрацький Б. І., Сулим Г. Т. Раціональне проектування машино- будівних конструкцій: монографія. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 280 с. 3. Шевченко Ф.Л. Динаміка пружних стрижньових систем / Ф.Л. Шевченко. — Донецьк: ДонНТУ, 2000. — 293 с. 4. Бохонский А.И. Управляемое гашение изгибных колебаний стрижня: сб. науч. тр. / А.И. Бохонский // Вестник СевГТУ. — Севастополь, 1998. — Вып. 15: Механика, энергетика, экология. — С. 12–16. 5. Василенко М. В., Алексейчук О. М. Теорія коливань і стійкості руху: підручник. — К.: Вища шк., 2004. — 525 с. 6. Вибрация энергетических машин: справ. пособ.; под ред. д-ра техн. наук, проф. Н.В. Григорьева. — Л.: Машиностроение, 1974. — 464 с. 7. Бохонський О. Оптимальне керування маніпуляторами мінімальної маси / О. Бохонський, Н Вармінська, М. Калінін // 10-й Міжнарод. симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2011. — С. 6–8. 8. Гурський В. М. Оптимізація масово-частотних характеристик робочого органа вібраційного стола / В. М. Гурський, Є. М. Махоркін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні». — 2011. — № 702. — С. 53–59.