Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Досліджено напружено-деформований стан зміцненої двошаровим покриттям ділянки штока бурового насоса двосторонньої дії. Покриття формували на сталевій основі шляхом напилення шару алюмінію з подальшим оксидуванням частини його верхнього шару в режимі мікродугових розрядів. Для розрахунків застосовано стержневу модель із неоднорідного матеріалу, попереччя якої є багатозв’язною областю, де параметри пружності та міцності змінюються від шару до шару. Поведінку такої моделі спершу розглянуто при звичайному експлуатаційному навантаженні штока, а потім при виникненні позаштатної ситуації, яка спричинена зносом деталей пари тертя «крейцкопф — напрямні станини насоса». Отримано розподіл нормальних, дотичних та еквівалентних напружень в неоднорідному матеріалі зміцненої ділянки штока. Здійснено оцінку міцності такої ділянки як при звичайних експлуатаційних навантаженнях, так і з урахуванням позаштатних напружень.

1. Михайлов А. Н. Основы синтеза функционально-ориентированных технологий машиностроения / А. Н. Михайлов. — Донецк: ДонНТУ, 2009. — 346 с. 2. Zhenqian Wu. Structure and mechanical properties of ceramic coatings fabricated by plasma electrolytic oxidation on aluminized steel / Wu Zhenqian, XiaYuan, Li Guang, Xu Fangtao // Applied Surtace Science 253 (2007). P. 8398-8403. 3. Роп’як Л. Я. Конструювання двошарових покриттів алюміній — окисел алюмінію / Л. Я. Роп’як // Машиностроение и техносфера ХХІ века // Сборник трудов ХІХ международной научно- технической конференции в г. Севастополе 17 — 22 сентября 2012 г. В 3-х томах. — Донецк: ДонНТУ, 2012. Т. 2. — С. 356–357. 4. Величкович А. С. Аналіз позаштатного напружено-деформованого стану штока поршневого насоса двосторонньої дії, спричиненого зносом пари тертя «крейцкопф-напрямні» / А. С. Величкович , В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування. — Донецьк: Донецький національний технічний університет. — 2012. — Вип. 1, 2 (44). — С. 36–50. 5. Тимошенко С. П. Механика материалов / С. П. Тимошенко, Д. М. Гере. — М.: Мир, 1976. — 550 с. 6. Хан Х. Теория упругости: Основы линейной теории и ее применение: Пер. с нем. / Х. Хан. — М.: Мир, 1988. — 344 с. 7. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела / Ю. Н. Работнов. — М.: Наука. — 1988. — 712 с.