Improving of Manufacturing Method of Three-cone Rock Bits

Автори:
1
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

Запропоновано критерії побудови оптимального технологічного маршруту виготовлення бурового тришарошкового долота, які встановлюють логічний об’єднуючий зв’язок між показниками якості деталей долота та технологічними операціями. Особливістю вдосконалення технології виготовлення є розроблений підхід до декомпозиції бурового долота, на основі якої встановлюються множини показників якості, що висуваються до технологічних операцій.

1. Неупокоев В. Г. Вопросы теории и практики проектирования, производства и эксплуата- ции буровых шарошечных долот / Неупокоев В. Г. — Самара: Издательство Самарского научного центра Российской академии наук, 2000. — 376 с. 2. Журавлев А. Н. Разработка теоретических основ и реализация структурно упорядоченной сборки буровых долот: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук: спец. 05.02.08. «Технология машиностроения» / А. Н. Журавлев. — Самара, 2009. — 40 с. 3. Яким Р. С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: монографія / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. — Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ, 2011. — 384 с. 4. Яким Р. С. Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизо- ваними опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2013. — № 2 (47). — С. 30 — 41. 5. Яким Р. С. Формування якості та експлуатаційних показників тришарошкових бурових доліт на усіх етапах їх створення / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнародний зб. наукових праць. — Донецьк: ДонНТУ, 2011. — Вип. 42. — С. 309 — 314. 6. Яким Р. Конструкторсько-технологічне забезпечення якості тришарошкових бурових доліт / Р. Яким, Ю. Петрина, І. Яким // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Тернопіль 19 — 21 травня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Академія наук України [та ін.]. — Тернопіль: ТНТУ, 2010. — С. 245 — 246. 7. Яким Р. С. Процесний підхід до формування якості тришарошкових бурових доліт на етапах їх життєвого циклу / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2011. — № 713. — С. 202-206. 8. Никифоров А. Д. Современные проблемы науки в области технологи машиностроения / Никифоров А. Д. — М.: Высшая школа, 2006. — 392 с.