Improving of Manufacturing Method of Three-cone Rock Bits

Authors:
1
Drohobych State Pedagogical University

The construction criteria of optimal technological route of three-cone rock bits manufacturing are offered. These criteria define the logical connection between the quality factors of rock bit parts and production operations. The developed approach to rock bit decomposition is one of the main features of improving of manufacturing process. On its base the sets of quality factors placed to production operations are defined.

1. Неупокоев В. Г. Вопросы теории и практики проектирования, производства и эксплуата- ции буровых шарошечных долот / Неупокоев В. Г. — Самара: Издательство Самарского научного центра Российской академии наук, 2000. — 376 с. 2. Журавлев А. Н. Разработка теоретических основ и реализация структурно упорядоченной сборки буровых долот: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук: спец. 05.02.08. «Технология машиностроения» / А. Н. Журавлев. — Самара, 2009. — 40 с. 3. Яким Р. С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: монографія / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. — Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ, 2011. — 384 с. 4. Яким Р. С. Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизо- ваними опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2013. — № 2 (47). — С. 30 — 41. 5. Яким Р. С. Формування якості та експлуатаційних показників тришарошкових бурових доліт на усіх етапах їх створення / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнародний зб. наукових праць. — Донецьк: ДонНТУ, 2011. — Вип. 42. — С. 309 — 314. 6. Яким Р. Конструкторсько-технологічне забезпечення якості тришарошкових бурових доліт / Р. Яким, Ю. Петрина, І. Яким // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Тернопіль 19 — 21 травня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Академія наук України [та ін.]. — Тернопіль: ТНТУ, 2010. — С. 245 — 246. 7. Яким Р. С. Процесний підхід до формування якості тришарошкових бурових доліт на етапах їх життєвого циклу / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2011. — № 713. — С. 202-206. 8. Никифоров А. Д. Современные проблемы науки в области технологи машиностроения / Никифоров А. Д. — М.: Высшая школа, 2006. — 392 с.