Termite High-Speed Steels

1
Ужгородський національний університет
2
Мукачівський державний університет
3
Мукачівський державний університет

В результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу інструментальних швидкорізальних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних швидкорізальних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок швидкорізальних сталей Р18л, Р12л, Р9л, Р6М3л, Р9К5л, Р10К5Ф5л механічні та технологічні властивості, а саме теплостійкість, відносна шліфовність, період стійкості при точінні у залежності від швидкості різання та виявлено вплив зерна сплаву на його властивості.

1. Жигуц, Ю. Ю. Технології отримання та особливості сплавів синтезованих комбінованими процесами [Текст] / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. — Ужгород : Видавництво «Інвазор», 2014. — 388 с. 2. Жигуц, Ю. Ю. Матеріали, синтезовані металотермією і СВС-процесами / Ю. Ю. Жигуц, В. І. Похмурський // Доп. НАН України. Сер. Математика, природознавство, техн. науки. — 2005. — № 8. — С. 93 — 99. 3. Zhiguts, Yu. Special grey and white termite cast irons / Yu. Zhiguts, V. Lazar // British Journal of Science. London. — 2014. — № 2. (6). — V. 1. — P. 201 — 207. 4. Жигуц, Ю. Ресурсозберігаюча технологія термітного зварювання сталевих деталей [Текст] / Ю. Жигуц, В. Лазар // Вісник ТДТУ. — 2009. — Т. 14, № 4. — С. 94-98. 5. Металотермічний реактор [Текст] : пат. 20045 Україна: МПК В22С9/00 / Жигуц Ю. Ю., Скиба Ю. Ю., Крайняй І. І. ; заявник і патентовласник Ужгородский національний університет. — № u200606530. заяв. 13.06.06; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. — 6 с. 6. Жигуц, Ю. Ю. Методика розрахунку складу екзотермічних шихт на основі термохімічного аналізу [Текст] / Ю. Жигуц, В. Широков // Машинознавство. — 2005. — № 4. — С. 48-50. 7. Ординарцев, И. А. Справочник инструментальщика / под общ. ред. И. А. Ординарцева. — Л. : Машиностроение, 1987. — 846 с.