Технологічна гнучкість операцій зубонарізання із застосуванням процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто основні особливості підвищення технологічної гнучкості операцій на- різання зубців на циліндричних зубчастих колесах способом радіально-колового формо- утворення при безперервному обертанні заготовки зубчастого колеса. Запропоновані математичні моделі із визначення профілю бокової поверхні зуба прямозубого цилінд- ричного колеса утворюваного за допомогою інструментального оснащення, яке дозво- ляє адаптувати траєкторію складного руху осі дискової фрези до необхідних параметрів профілю зуба нарізуваного колеса

1. Литвиняк Я.М. Моделювання процесів отримання випукло-ввігнутих зубців циліндричних коліс методами обкату та радіально-колового формоутворення. / Я.М. Литвиняк // Вісник Націо- нального університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 730: Динаміка, міцність та проекту- вання машин і приладів. — С. 57–64. 2. Литвиняк Я.М. Кінематичні особливості процесу радіаль- но-колового формоутворення зубців циліндричних коліс / Я.М. Литвиняк: Вісник Національного уні- верситету «Львівська політехніка». — 2013. — № 760: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 19–25.. 3. Литвиняк Я.М. Підвищення ефективності операції нарізання циліндричних зубчастих коліс варіюванням швидкості процесу радіально-колового формоутворення./ Я.М.Литвиняк Я.М., Є.М.Махоркін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 746: Оптимізація виробничих процесів і техніч- ний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 154–157.