Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами

2019;
: 23-35
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Моделювання процесу формоутворення бокових поверхонь зубців черв’ячних коліс глобоїдних черв’ячних передач способом безперервного формоутворення дисковими фрезами для розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо технологічного забезпечення виготовлення глобоїдних черв’ячних коліс. Методика. Дослідження базуються на методах кінематичного аналізу теоретичної механіки, диференціальної та аналітичної геометрії, теорії зубчастих зачеплень, теорії формоутворення поверхонь деталей різанням. Результати. Здійснено моделювання процесу формування бокових поверхонь зубців черв’ячних коліс глобоїдних черв’ячних передач способом безперервного формоутворення дисковими фрезами. Рекомендовано виконувати нарізання глобоїдних черв’ячних коліс при коловому русі або зворотно-поступальному русі дискової фрези, що встановлюється під кутом нахилу зубців, який рівний максимальному куту підйому витка глобоїдного черв’яка. Запропоновано визначати кут нахилу дискової фрези враховуючи величину модифікації глобоїдного черв’яка. Рекомендовано використовувати дискові фрези з головним різальним ребром зубця фрези малої довжини враховуючи технологічні чинники та механічні властивості матеріалів черв’ячних глобоїдних коліс. Отримано системи рівнянь, що описують просторові поверхні зубців глобоїдних черв’ячних коліс які утворені при коловому русі чи зворотно-поступальному русі дискової фрези. Запропоновано використовувати визначений профіль зубців у середній площині глобоїдного колеса як виробничий профіль для нарізання витків модифікованого глобоїдного черв’яка.  Наукова новизна.  Розроблено основи формоутворення поверхонь зубців глобоїдних черв’ячних коліс дисковими інструментами обмеженої товщини при безперервному обертанні заготовки зубчастого колеса. Запропоновано використовувати властивості виробничих ліній створюваних дисковим інструментом для спрощеного визначення ліній контакту та бокових поверхонь зубців на основі методики матричних перетворень між рухомими системами координат. Запропоновано використовувати множину січних профілів бокових поверхонь зубців, що визначаються за встановленими залежностями у площинах паралельних середній площині глобоїдного колеса, для аналізу їх просторового поля контакту з витками глобоїдного черв’яка. Встановлений характер формування поверхонь зубців глобоїдного колеса твірними просторовими лініями, що відмінний від традиційних. Встановлений якісний вплив діаметра дискової фрези на повздовжню кривизну всієї бокової поверхні зубця глобоїдного колеса, що визначає форму зубця близьку до спряженої із боковою поверхнею витка глобоїдного черв’яка. Отримані теоретичні співвідношення доповнюють теорію формоутворення поверхонь деталей та теоретичні основи технологічного її забезпечення. Практична значущість. Моделювання процесів профілювання поверхонь зубців глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами дозволяє встановити науково-обґрунтовані рекомендації для технологічного забезпечення функціональних характеристик глобоїдних черв’ячних передач на стадії виготовлення та технологічної підготовки виробництва.

1. Стрельников В.И. Разработка математической модели червячной пары для производства червячных передач на универсальных обрабатывающих центрах / В.И Стрельников, Г.С.Суков, И.Д.Воробьев и др.// Вісник НТУ "ХПІ".  – № 1 (975): – Харків, НТУ "ХПІ", 2013.– С. 130–139.

2. Litvin F.L., Fuentes A. Gear Geometry and Applied Theory of Gearing. ‑ Cambridge University Press, 2004. ‑ 800 p.

3. Сандлер А.И. Теория и практика производства червячных передач общего вида. / А.И.Сандлер, С.А.Лагутин, Е.А.Гудов. – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 346 с.

4. Lagutin S., Gudov E., Fedotov B. Manufacturing and Load Rating of Modified Globoid Gears // Balkan Journal of Mechanical Transmissions (BJMT), 2011. ‑ Vol. 1. ‑ Issue 2,. ‑ p. 45-53.

5. Сандлер А.И. Модульные и функционально-ориентированные технологии в проектировании и производстве червячных передач / А.И.Сандлер, С.А.Лагутин, Е.А.Гудов // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2017. –№3. – С. 37–44.

6. Лагутин С.А. Построение функционально-ориентированной технологии второго порядка при обработке зубчатых колес / С.А.Лагутин, А.И.Сандлер . // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2017. –№2. – С. 31– 35.

7. Кузьменко Н.Н. Формообразование глобоидного станочного зацепления / Н.Н.Кузьменко // Вісник НТУ "ХПІ".  – № 31 (1074): – Харків, НТУ "ХПІ", 2014.– С. 84–88.

8. Грицай І. Є. Нарізання глобоїдальних черв’ячних коліс дисковим інструментом в умовах обкочування / І. Є. Грицай, Я. М. Литвиняк // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : материалы девятой ежегодной международной Промышленной конференции, 9-13 февраля 2009 г. – п.Славское, Карпаты. – К.: ІНТТ, 2009. - С. 97 - 99.

9. Грицай І. Є. Глобоїдальні черв’ячні передач / І.Є. Грицай, Я.М. Литвиняк // Ліфтова індустрія. - 2010. - №01(07). - С. 32-33.

10. Грицай І.Є. Закономірності формоутворення та методичні похибки профілювання у радіально-коловому методі нарізання глобоїдних черв’ячних коліс / І.Є. Грицай, Н.М. Юрчишин // Вісник НУ «Львівська політехніка» : збірник наукових праць «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. - № 772. - С. 14 -20.

11. Данильченко Ю.М. Кінематика формоутворення циліндричних зубчастих коліс з заданим профілем дисковим інструментом / Ю.М. Данильченко, А.В. Кривошея, С.І. Пастернак, Є.В. Короткий // Вісник Національного Технічного Університету України “ KПІ ”.  Машинобудування. – 2005. –  № 46. – С. 104-108.

12. Пастернак С.І., Данильченко Ю.М., Сторчак М.Г., Кривошея А.В. Експериментальне дослідження контурної обробки циліндричних зубчастих коліс дисковим інструментом. / С.І. Пастернак, Ю.М. Данильченко, М.Г. Сторчак, А.В. Кривошея // Вісник Національного Технічного Університету України "ХПІ". Тематичний випуск "Проблеми механічного приводу", Харків: НТУ "ХПІ". – 2010. - № 26. - С. 94-101.

13. Pasternak S., Danylchenko Yu., Heisel U. Machining strategies for gear cutting with disc shaped milling tools / S. Pasternak, Yu. Danylchenko., U. Heisel U // Вісник Національного Технічного Університету України «КПІ». Серiя машинобудування №2 (74). – 2015. - C. 61 – 66.

14. Литвиняк Я.М., Юрчишин І.І. Моделювання формування гвинтовими співвісними твірними лініями поверхонь зубців циліндричних косозубих зубчастих коліс / Я.М.Литвиняк, І.І.Юрчишин  // Автоматизація виробничих процесів в машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник: Вип. 52: – Львів: Видавництво Львівської політехніки. ‑ 2018. – С. 57 - 71. doi: https: //doi.org/ 10.23939/  istcipa2018.52.057.