Оптимізація параметрів демпфування автоколивань багаточастотної коливальної системи

2017;
: cc. 51 - 55
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено та досліджено математичну модель чотиримасової автоколивальної схеми металорізального верстата. Проаналізовано вплив параметрів внутрішнього тертя у з’єднаннях конструктивних елементів верстата на відносну амплітуду коливань різця та деталі. Показано неоднозначність впливу параметрів демпфування енергії коливань на відносну амплітуду коливань різця та деталі.

1. Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. — Л.: Маши- ностроение, 1968. — 184 с. 2. Металловедение высокодемпфирующих сплавов // Фавстов Ю. К., Шульга Ю. Н., Рахштадт А. Г. — М.: Металлургия, 1980. 272 с. 3. Новіцький Я., Новіцький Ю. Особливості використання сплавів високого демпфування у конструкції вібростійкого метало- різального інструменту // Зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Прогресивні технології у машинобудуванні». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. — С. 85–87. 4. Прочность, устойчивость, колебания: Справочник: в 3-х т. — Т. 3 / под общ. ред. И. А. Биргера и Я. Г. Панов- ко. — М.: Машиностроение, 1968. — 567 с. 5. Соколовский А. П. Научные основы технологии машиностроения. — Л.: МАШГИЗ, 1955. — 515 с.