Удосконалення алгоритму повного групового розсилання у системах оброблення даних з розподіленою архітектурою

2016;
: cc. 241 - 247
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Поступове зміщення від індивідуальних до спільних платформ надання сервісів формує нові завдання, пов’язані з їх належним функціонуванням. У роботі здійснено моделювання та проведено дослідження роботи методу повного впорядкованого групового розсилання. Наведено основи побудови логічних годинників. У результаті аналізу виявлено, що наявна реалізація методу не придатна для процесів з non-FIFO чергами подій, тобто не здатна адекватно функціонувати в сучасних умовах високих інтенсивностей надходження запитів на обслуговування. За результатами проведеного аналізу запропоновано удосконалений метод повного впорядкованого групового розсилання, здійснено моделювання його роботи та показано, що запропоновані зміни дають змогу знизити імовірність відмови в сучасних розподілених системах надання сервісів.

1. Таненбаум Э., М. ван Стеен. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. Санктпе- тербург: Питер. 2003. 877 с.: ил. 2. Топорков В. В. Модели распределенных вычислений. Москва: Физматлит. 2004. 320 с. 3. Fidge C. Logical time in distributed computing systems // IEEE Computer. August, 1991. Vol. 24, No. 8. Р. 28–33. 4. Fowler J., Zwaenepoel W. Causal distributed breakpoints // Proceedings of the 10th International Conference on Distributed Computing Systems. 1990. Р. 134–141. 5. Lamport L. Time, clocks and the ordering of events in a distributed system // Communications of the ACM. 1978. No. 21. Р. 558–564. 6. Rauber T., Rünger G. Parallel Programming For Multicore and Cluster Systems. Springer. 2013. 516 p. 7. Singhal M., Kshemkalyani A. An efficient implementation of vector clocks // Information Processing Letters. August. 1992. No. 43. Р. 47–52.