зображення

Усунення динамічних часткових спотворень для відтворення зображень на основі інтегрально-диференціального підходу

Запропоновано метод реконструкції зображення, частково спотвореного рухом. Характер спотворення – змаз фону з неспотвореним переднім планом. Для реконструкції використовуються алгоритми автоматизованого пошуку спотвореної ділянки, диференціювання та інтегрування зображення, математичної морфології та деконволюції.

Reconstructive method for images, distorted by partial motion blur with unblurred inclusions, is proposed. It involves the algorithms of automated blur detection, images differentiation and integration, mathematical morphology and deblurring.

Дослідження поверхні матеріалу за статистичними ознаками зображення

Наведено результати дослідження оцінювання якості поверхні матеріалу за допомогою статистичних ознак зображення, зокрема розподіленої дисперсії, дисперсії силуетів та знімків. За базовий інструмент дослідження прийнято пакет визначення статистичних ознак візуальних образів.

The paper contains the results of material surface evaluation using statistical features of an image, in particular, using the distributed dispersion, dispersion of silhouettes and intensity pictures. The package of visual images feature extracting is considered as basic research tool.

Пошук образів за їх інваріантними та параметричними ознаками

Наведена методика отримання розподілених інваріантних та параметричних властивостей образів під час фрагментації об’єму інтенсивності зображення. Показано застосування отриманих результатів у разі пошуку зображень за вмістом.

Аn extraction method of distributed invariant and parametric features of patterns based on the image intensity volume fragmentation is presented.

Розроблення ефективного формату для сумісного використання з LSB-методом стеганографічного кодування у BMP-контейнери

Розглянуто практичний аспект створення наповнених стегоконтейнерів з використанням розробленого формату даних, які вони містять. Проаналізовано витрати часу на генерування даних у найменш впливових бітах зображення.

The practical side of creating filled stego-containers using the developed format of crypted data was reviewed. Time spent on generating data in least significant bits of image was analyzed.

Про один алгоритм шифрування-дешифрування зображень з використанням порозрядних операцій

Побудовано стійкий алгоритм шифрування та дешифрування зображень, який задовольняє вимоги: забезпечення широкого діапазону ключа, забезпечення захисту від основних методів криптоаналізу, виключення можливості візуального розпізнавання деталей зображення.

An algorithm is resistant encryption and decryption of images that satisfy the requirements of: providing a wide range of key protection of the basic methods of cryptanalysis, removing the possibility of visual recognition of image details.

Структурні ознаки зображень на основі тривимірної фрагментації поверхні інтенсивності

Розглянуто метод отримання структурних ознак графічних образів за допомогою тривимірної фрагментації простору інтенсивності для розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Розподілені структурні ознаки формуються для тривимірних фрагментів простору інтенсивності, на які його поділено. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Про- демонстровано експериментальні результати одержання ознак візуальних образів за допомогою методу.

Інваріантні моменти в прикладних задачах обробки та аналізу зображень

Здійснено огляд інваріантів для прикладних задач обробки та аналізу зображень у системах штучного інтелекту. Класифіковано використання моментів для різних типів задач інтелектуального аналізу.

In this paper described review applications invariants for image processing and analysis in artificial intelligence systems. There is classified using the moment for various types of mining problems.

Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів

Запропоновано застосування квадратичних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень в градаціях сірого кольору.

The use of quadratic fractal transforms to encryption and decryption of images in grayscale color.

Екстракція ознак зображень при фрагментації інтенсивності

Розроблено метод отримання розподілених ознак зображення на основі фрагментації його інтенсивності. За допомогою методу обчислюються ознаки інтенсивності, координати пікселів зображення та змішані ознаки. Продемонстровано експерименттальні результати залежностей вибраних ознак для тестових зображень.

The method for distributed features of visual patterns extraction is considered. Based on presented methods the features of intensity, pixels coordinates and mixed features are calculated. Some experimental results of using selected method for image features extraction are presented.

Використання адитивно-різницевих операцій в модифікаціях алгоритму RSA

Запропоновано модифікації шифрування – дешифрування зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з додатковим зашумленням зашифрованого зображення і без додаткового зашумлення.

A modification of the encryption – decryption of images in grayscale, and are based on ideas using the basic algorithm of RSA, with additional noise encrypted image without any additional noise.