зображення

ОБРАЗОТВОРЧО-ШРИФТОВА КОМПОЗИЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАКОВАННЯ

Стаття висвітлює актуальні проблеми пошуку нових способів застосування шрифту та візуального образотворчого  елементу в проєктно-дизайнерській методиці пошуку композиційної  цілості розробки  графічної ідентифікації  для пакування споживчих товарів. Розглянуто позиціювання  та роль авторського креативного мислення у вирішенні доцільного синтезу формотворення та  оптимальної  зручності, стилістичної актуальності, маркетингової успішної  складової для розробки паковання  продукції товарів із зоосегменту.

ЕВОЛЮЦІЯ ДВОВИМІРНИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ. НОВІ ФОРМИ ПОДАННЯ

Розглянуто клітинні автомати та форми відображення їх еволюції. Відомо і широко використовуються форми еволюції елементарних клітинних автоматів, що дало змогу фахівцям моделювати різні динамічні процеси та поведінку систем різного спрямування. В контексті легкої побудови форми еволюції елементарних клітинних автоматів труднощі виникають у представленні форми еволюції двомірних клітинних автоматів як синхронних так і асинхронних. Еволюція двомірних клітинних автоматів подається множиною станів двомірних форм клітинних автоматів, що ускладнює сприйняття та визначення динаміки зміни станів.

СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ-ОРНАМЕНТІВ

Розроблено математичну модель синтезу зображень-орнаментів і програмно реалізовано редактор зображень-орнаментів, які базуються на теорії симетрії. У роботі показано фундаментальну роль симетрії. Проаналізовано, що методи теорії симетрії використовують в фізиці, хімії, біології та в техніці. З'ясовано, що симетрія базується на перетворенні та збереженні. Встановлено, що симетрична система базується на сукупності інваріантів, побудованих згідно з певних правил. Показано, що симетрія бордюрів і симетрія сітчастих орнаментів використовують в орнаментах.

ЗОБРАЖУВАЛЬНІ СВІТИ ЄВГЕНА ЛИСИКА

Стаття висвітлює ідеї творення Є. Лисиком об’єктів сценографії, які демонструють інтерпретативне мислення митця, побудоване на відчуттях, а не на буквальному відтворенні історій героїв театральних постановок. В такий спосіб, створена ним сценографія відображала свою вигадану реальність, яка базувалася на метафоричній, символічній, глибокозмістовній та гіперболізованій передачі образів.

Ключові слова: монументальне мистецтво, сценографія, зображення, мімезис, вираження, художник Є. Лисик.

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

БІНАРНІ ЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Розглянуто бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень, які побудовані так, що при малих значеннях ключа можна досягти якісного шифрування, але за умови, правильного підбору параметрів ключа шифрування, внаслідок чого досягається висока швидкість роботи алгоритму. Оскільки зображення є одними із найбільш уживаних видів інформації в сучасному інформаційному суспільстві, то актуальним завданням є його захист від несанкціонованого доступу та використання.

Cимвол vs образ: до питання термінологічної варіативності

У статті розглянуто питання співвідношення понять символу й образу. Основну увагу звернено на тлумачення символу й образу в різних гуманітарних студіях, яке дозволяє виявити особливості цих термінів. Заналізовано терміни «символ» й «образ» у семіотиці та культурології. Виявлено взаємозв’язок термінів «художній образ» і «художній символ» у теорії літератури. Згідно з підходами до вивчення лінгвістичних термінів обґрунтовано їхню термінологічну варіативність.

Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі

Розроблено метод розпізнавання тексту - рукописного чи друкованого - на зображенні. Метод грунтується на емпіричному опрацюванні зображень у статистичних моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв’язання задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено алгоритмічні підходи, що об’єднують ці два класи задач. Алгоритмічно-програмні засоби створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0 та нових пристроїв компанії Apple – iPhone, iPad, які підтримують цю операційну систему.

До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта кросинговера в задачах передискретизації зображень

Розроблено новий метод прискореного автоматичного визначення значення коефіцієнта операції кросинговера у задачах попереднього опрацювання зображень з використанням матричних операторів дивергенції. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із флуктуаційною функцією інтенсивності. Порівняння результатів роботи за розробленим методом з результатами за існуючим показало прискорення автоматичного вибору коефіцієнта кросинговеру, що значно зменшує кількість необхідних обчислювальних ресурсів для його роботи.

Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем

Досліджено особливості інтелектуальних компонент інтегрованих автоматизо- ваних систем управління. Розглянуто створення інтелектуальної компоненти ІАСУ для енергетичних систем. Запропоновано нейромережні методи прогнозування споживання електроенергії підприємством на основі машини геометричних перетворень. Наведено результати проведених експериментів.