нейронні мережі

Алгоритмічна складність задачі навчання двопорогових нейронів

Розглядаються питання, пов’язані з розпізнаванням скінченних множин за допомогою двопорогових нейронних елементів. Показано, що задача навчання ДНЕ є NP-повною. Також наведено умови, виконання яких забезпечує двопороговість булевих функцій, які задаються за допомогою списків рішень.

We study finite set dichotomies on bithreshold neurons. We prove that training a BN is NP-complete task. We also give sufficient conditions ensuring that decision list represents a bithreshold function.

Система виявлення літальних апаратів на основі аналізу звукових сигналів

У статті наведено сучасну систему виявлення літальних апаратів на основі аналізу звукових сигналів, розроблену з використанням технологій нейромереж та алгоритмів звукового аналізу. Під час розроблення системи були використані новітні технології, як-от акустичні датчики, одноплатні мікрокомп'ютери та зовнішні пристрої для оброблення і зберігання інформації, одержуваної з довкілля, що забезпечує швидке і точне виявлення літальних апаратів у повітрі.

Запобігання можливим пограбуванням за допомогою алгоритму глибокого навчання з обробкою камерою

Останнім часом технології глибокого навчання, а саме нейронні мережі [1], привертають все більше уваги з боку бізнесу та наукової спільноти, оскільки вони допомагають оптимізувати процеси та знаходити реальні рішення проблем набагато ефективніше та економніше, ніж багато інших підходів. Зокрема, нейронні мережі добре підходять для ситуацій, коли потрібно виявляти об’єкти або шукати подібні шаблони у відео та зображеннях, що робить їх актуальними в галузі інформаційних та вимірювальних технологій у мехатроніці та робототехніці.

Прогнозування генерації електроенергії вітровими станціями на основі інтелектуальних методів: стан справ та приклади

У зв'язку зі швидким зростанням виробництва вітрової енергії в усьому світі, прогнозування вітроенергетики відіграватиме важливу роль у роботі електроенергетичних систем та ринків електроенергії. У статті наведено огляд сучасних методів та інструментів прогнозування вироблення електроенергії вітровими електростанціями. Особлива увага приділяється інтелектуальним підходам. Розглянуто питання підготовки та використання даних для таких прогнозів. Подано розробку системи прогнозування на основі нейронних мереж, виконану авторами статті.

Analysis of Algorithms for Searching Objects in Images Using Convolutional Neural Network

The problem of finding objects in images using modern computer vision algorithms has been considered. The description of the main types of algorithms and methods for finding objects based on the use of convolutional neural networks has been given. A comparative analysis and modeling of neural network algorithms to solve the problem of finding objects in images has been conducted. The results of testing neural network models with different architectures on data sets VOC2012 and COCO have been presented.

Acquisition and Processing of Data in CPS for Remote Monitoring of the Human functional State

Data acquisition and processing in cyber-physical system for remote monitoring of the human functional state have been considered in the paper. The data processing steps, strategies for multi-step forecasting evaluation metrics and machine learning algorithms to be implemented have been analysed and described. What is important, this way it will be possible to track the condition of the sick and response to the health changes in advance.

КОМПОНЕНТИ АПАРАТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ УЗГОДЖЕНОГО ПАРАЛЕЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сфор­мо­ва­но опе­ра­ційний ба­зис нейрон­них ме­реж і виб­ра­но для апа­рат­ної ре­алі­за­ції та­кі опе­ра­ції: по­шу­ку мак­си­маль­но­го і мі­ні­маль­но­го зна­чень, об­числен­ням су­ми квад­ра­тів різ­ниць і ска­ляр­но­го до­бут­ку.

Еволюція штучного інтелекту на тлі прогресу комп’ютерних наук та інженерії (Огляд монографії Клауса Майнцера «Коли машини утвердять контроль?», Берлін-Гайдельберґ: Шпрінґер, 2020).

 Розглядається зміст та основна проблематика англомовної монографії німецького науковця й філософа, президента Європейської академії наук та мистецтв, засновника Мюнхенського центру технологій у суспільстві (MCTS), почесного професора Технічного університету Мюнхену, професора факультету математики й природничих наук Тюбінґенського університету Клауса Майнцера.

Зменшення кількості хибних викликів під час розв’язання задачі детектування полум'я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж

Розроблено новий підхід до детектування полум’я на зображеннях, який ґрунтується на використанні згорткових нейронних мереж. Запропоновано структуру реалізації каскадного підходу до детектування вогню, яка забезпечує покращену ефективність розпізнавання на зображеннях з низькою роздільною здатністю, та об’єктів, які можуть візуально нагадувати полум’я. Проведено експерименти з дослідження запропонованого методу порівняно з сучасним методом детектування об’єктів Faster R-CNN. У результаті проведених експериментів було виявлено покращення показника ефективності в середньому на 20 %.

Дослідження та аналіз методів забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень на основі машинного навчання

Досліджено методи забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень на
основі машинного навчання. Проаналізовано роботу різних груп цих методів, подано
їхні переваги та недоліки. На основі проведених практичних експериментів здійснено
порівняльний аналіз (за критерієм PSNR) методів забезпечення надвисокої роздільної
здатності у випадку одного вхідного зображення з різних класів. Експериментально
встановлено, що найкращі результати отримано при використанні методу на основі