геотектоніка

Геотектонічні дослідження фундаменту Українського щита на геолого-формаційній основі: головні результати

Викладені підсумки геотектонічного аналізу фундаменту Українського щита. Аналіз проведений з використанням досягнень морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень і уявлень про поверхово-блокову будову регіону. Головним результатом геотектонічних досліджень стало складання тектонічної карти Українського щита масштабу 1:2 500 000 та 1:2 000 000, а також обґрунтовування низки важливих аспектів геотектонічного розвитку регіону.

Роль геодинаміки у просторовому розподілі традиційних та нетрадиційних покладів вуглеводневої сировини Дніпровсько-Донецької западини

Мета. Встановлення залежності просторового розподілу вуглеводневих скупчень різного типу від геодинаміки регіону. Методика. Охарактеризовано основні етапи формування осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини, вивчено геодинамічні чинники, які приводили до формування палеоландшафтів, виконано палеогеоморфологічні та літолого-фаціальні реконструкції, визначено особливості седиментаційних процесів, формування речовинного складу і структури осадових комплексів та розподілу в них вуглеводневих скупчень різних типів.