матеріали з нелінійною поведінкою

Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому обмеженому кусково-однорідному пласті з урахуванням нелінійної поведінки матеріалів зон та умов ідеального контакту на межі поділу середовищ. Побудовано дискретно-континуальну модель задачі для різних типів граничних умов на зовнішньому контурі та на межі свердловини і довільних початкових умов. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки впливу параметрів моделі на зміну пластового тиску.