метод послідовних наближень

Моделювання плоских випромінюючих стркутур, які складаються з дискретних елементів

Моделювання діаграм випромінювання (ДВ) плоских антенних ґраток проводиться на основі строгого електродинамічного розв’язку відповідної прямої задачі, що дозволяє отримати представлення ДВ у явній операторній формі. Система інтегральних рівнянь типу Галлена використовується для визначення розподілу струму в апертурах випромінювачів. Оптимальні коефіцієнти збудження в елементах ґратки визначаються шляхом мінімізації функціоналу, що представляє середньоквадратичне відхилення заданої та синтезованої амплітудних ДВ.

Моделювання розсіювання електромагнітних хвиль малим імпедансним включенням

Задача електромагнітного розсіювання малим включенням зведена до розв’язу- вання інтегрального рівняння Фредгольма II-го роду. Інтегральне подання розв’язку задачі дифракції приводить до необхідності знаходження певної допоміжної функції, яка міститься у підінтегральному виразі даного рівняння. Відповідна система лінійних алгебраїчних рівнянь для компонент цієї допоміжної функції розв’язується методом послідовних наближень. Область збіжності запропонованого методу визначається на основі отриманих числових результатів.