критерій оптимальності

Математична модель сумісної роботи газосховищ. Постановка задач

Розглянуто задачу оптимізації сумісної роботи газосховищ в Західному регіоні України в складі газотранспортної системи. Поставлено на реальних даних числові експерименти для отримання попередніх оцінок потенціалу оптимізації та факторів впливу на величину таких оцінок.

The task about optimization of joint action of gas storages in the Western region of Ukraine as a part of the gas transport system is considered. Numerical experiments for receiving the previous estimates of optimization potential and factors of affect on value of such estimates are set with actual data.

Оптимальність режимів роботи газотранспортної системи

Поставлено і розв’язано оптимізаційні задачі транспортування газу для різних критеріїв оптимальності, а також досліджено наявний потенціал оптимізації. В резуль- таті числових експериментів знайдено верхні оцінки потенціалу оптимізації як для окремих технологічних об’єктів, так і для усієї газотранспортної системи.

Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень

Розглянуто системні аспекти проблеми оптимальності в контексті структури процесу прийняття рішень (ПР), пов’язання її з моделями та задачами ПР, теоретичні та практичні особливості оптимальних рішень. Проаналізовано ентропійні характеристики та їхній вплив на рівень оптимальності практичних рішень. Порівняно характеристики методів ПР з погляду пошуку оптимальних рішень, обґрунтовано використання методу розгалужень та границь як одного з найгнучкіших для отримання рішень за різних умов.