Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень

2015;
: cc. 359 - 373
Authors: 

Катренко А.В. Пастернак О.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто системні аспекти проблеми оптимальності в контексті структури процесу прийняття рішень (ПР), пов’язання її з моделями та задачами ПР, теоретичні та практичні особливості оптимальних рішень. Проаналізовано ентропійні характеристики та їхній вплив на рівень оптимальності практичних рішень. Порівняно характеристики методів ПР з погляду пошуку оптимальних рішень, обґрунтовано використання методу розгалужень та границь як одного з найгнучкіших для отримання рішень за різних умов. Запропоновано загальну структуру алгоритмів відображення мети для оцінювання оптимальності рішень та наведено їх практичні застосування.

1. АкоффР. Искусстворешенияпроблем / АкоффР. — М.: Мир, 1982. — 110 c. 2. БеллманР. Принятиерешенийврасплывчатыхусловиях / БеллманР., ЗадеЛ. // Всб.: Вопросыанализаипроцедурыпринятиярешений. — М: Мир, 1976. — С. 172–215. 3. ЗадеЛ. Понятиелингвистическойпеременнойиегоприменениекпринятиюприближенныхрешений / ЗадеЛ. — М.: Мир, 1976. — 165 c. 4. КатренкоА. В. Дослідженняоперацій / КатренкоА. В. — Львів: Магнолія-2006, 2014. — 352 с. 5. КатренкоА. В. Системнийаналіз / КатренкоА. В. — Львів: Новийсвіт-2000, 2011. — 396 с. 6. КатренкоА. В. Прийняттярішень: теоріятапрактика / КатренкоА. В.,ПасічникВ. В. — Львів: Новийсвіт — 2000, 2013. — 446 c. 7. КатренкоА. В. Координаціяусистемахпідтриманняприйняттярішеньзрозподілуобмеженихресурсів / А. В. Катренко, Ю. О. Верес // Вісн. Нац. ун-ту"Львівськаполітехніка«. — 2009. — No 653. 8. КатренкоА. В. Системні аспекти інвестування в галузіінформаційнихтехнологій / А. В. Катренко, О. В. Пастернак // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». — 2014. — No 805. — С. 402–411. 9. КатренкоА. В. Математичнімоделіінвестуваннявгалузіінформаційнихтехнологій / А. В. Катренко, О. В. Пастернак // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». — 2015. — No 814. — С. 467–475. 10. КатренкоА. В. Формуванняпортфеляпроектівзадопомогоюдвоетапноїпроцедури / А. В. Катренко, Д. С. Магац, А. С. Магац // Вісн. Нац. ун-ту"Львівськаполітехніка«. — 2013. — No 770 — С. 169–176. 11. КатренкоА. В. МоделітаметодиформуванняпортфелівІТ-проектів / А. В. Катренко, Д. С. Магац // Вісн. Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка». — 2011. — No 699. 12. СаатиТ. Принятиерешений. Методанализаиерархий / СаатиТ. — М.: Ра диоисвязь, 1993. 13. СаатиТ. Аналитическоепланирование. Организациясистем / СаатиТ. КернсК. — М.: Радиоисвязь, 1991. 14. КиниР. Л. Принятиерешенийпримногихкритериях: Предпочтенияизамещения / КиниР. Л., РайфаХ. — М.: Радиоисвязь, 1981 — 560 c. 15. ЛаричевО. И. Теорияиметодыпринятиярешений / ЛаричевО. И. — М.: Логос, 2002. — 392 c. 16. МуленЭ. Кооперативноепринятиерешений: аксиомыимодели / МуленЭ. — М.: Мир, 1991. — 464 c. 17. РайфаГ. Анализрешений / РайфаГ. — М.: Наука, 1977. — 408 c. 18. ШтойерР. Многокритериальнаяоптимизация. Теория, вычисленияиприложения / ШтойерР. — М.: Радиоисвязь, 1992. — 504 c. 19. Bellman R. E. On the analytical formalism of theory of fuzzy set s/ Bellman R. E., Gierts M. — Inform. Sci., 1973, Vol. 5, No 2. — P. 149–156. 20. Capocelli R. Fuzzy sets and decision theory / Capocelli R., De Luca A. // Information and Control, 1973, Vol. 23. — P. 446–473. 21. Davison M. L. Multidimensional scaling / Davison M. L. — John Wiley & Sons, New York, 1983. 22. Dubois D. Fuzzy sets and systems: Theory and appliсations / Dubois D., Prade H. — New York: Acad. Press, 1980. 23. Kickert W. Y. M. Fuzzy theories on decision-making / Kickert W. Y. M. — Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Netherlands, 1978. 24. Kitainik L. Fuzzy Decision Procedures with Binary Relations. Towards a Unified Theory / Kitainik L. — Kluwer, Boston, 1993. 25. Roy B. Problems and methods with multiple objective functions / Roy B. — Math Programming. Nord-Holland Publish. Company. Amsterdam. — 1972. — Vol. 1, No 2. — P. 239–266.