професійна підготовка

Управління професійним становленням майбутнього менеджера на початковому етапі університетської освіти

У статті здійснено аналіз структури процесу професійного становлення майбутніх менеджерів, визначено складові характеристик майбутнього фахівця, що забезпечують ефективне управління професійним становленням. Схарактеризовано зміст навчальної дисципліни «Університетська освіта та академічне письмо» як важливої складової управлінського процесу професійного становлення майбутніх менеджерів. На основі аналізу літературних джерел визначено критерії професійного становлення студента.

Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні.

Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії

Проаналізовано зарубіжний досвід реформування юридичної освіти та визначено перспективи його реалізації в Україні. З’ясовано, що застосування міжнародного досвіду до навчального процесу стає особливо актуальним з розвитком постмодерну, коли суспільство переходить до нової історичної форми синтезу з державою. Розглянувши певні аспекти зарубіжного досвіду юридичної освіти, доведено, що це сприятиме активнішому запровадженню у вітчизняну юридичну практику цих розробок.