Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

Romanian M. Innovation model of higher education in the context of analysis
of national legislation

Автори:
1
Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні. У системі закладів вищої освіти України можна виділити такі чотири основні типи за формою власності: заклад вищої освіти державної форми власності – заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному органу виконавчої влади; заклад вищої освіти, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим – заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим; заклад вищої освіти – заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим органам влади; заклад вищої освіти приватної форми власності – заснований на приватній власності і підпорядкований власнику чи власникам. Доведено, що перспективи розвитку закладу вищої освіти на інноваційній основі залежать від тих реформ, які регулюють цю сферу діяльності, і, як це не прикро, – від політичного вектора. Специфічною особливістю процесу реформування освіти є те, що практично неможливе поетапне його здійснення. Реформа повинна відбуватись системно за всіма напрямами й відображати всі аспекти діяльності вищої школи не тільки тепер, а й на перспективу.

1. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 17. 01. 2002 № 2984-III [Law of Ukraine “On Higher Education” of 17.01.2002 No. 2984-III]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 2. Skyba T. Yu. Analiz stanu i tendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini. Naukovi pratsi [Analysis of the state and trends of higher education in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia. 2013. Vol 202. T. 214. pp. 136–140. 3. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 17 sichnia 2002 r. № 2984-III [About higher education: Law of Ukraine dated January 17, 2002 № 2984-ІІІ]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002. № 20. P. 134. 4. 4. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh [Features of management of higher education in modern conditions]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 2010. Vol. 11. pp. 5–20. 5. Nikolaienko S. Yakist vyshchoi osvity Ukrainy – pohliad u maibutnie [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). Zhovten, 2006. рр. 7–22. 6. Dluhopolskyi O. Rozbudova vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy u svitli oriientyriv yevropeiskoho standartu [Development of an internal quality assurance system for higher education in Ukraine in light of the European standards]. Vyshcha osvita v Ukraini: poriadok dennyi dlia reform. Za zah. red. Nikolaieva Ye. B. Kyiv: Predstavnytstvo Fondu Konrada Adenauera v Ukraini Publ, 2017. pp. 28–33. 7. Zakharchyn R. M. Problemy i perspektyvy rozvytku vyshchoi osvity na innovatsiinii osnovi [Problems and prospects for the development of higher education on an innovative basis]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. 2011. Vyp. 7. S. 13–15.