прогнозування

Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом.

Методи машинного навчання для підвищення енергоефективності будівель

Прогнозування споживання енергії в будівлі відіграє важливу роль, оскільки воно може допомогти оцінити її енергоефективність, виявити й діагностувати несправності системи енергопостачання, а також зменшити витрати коштів і покращити вплив на клімат. Проаналізовано актуальні дослідження у галузі забезпечення енергоефективності будівель, зокрема, їх енергетичної оцінки з урахуванням типів розглядуваних моделей.

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE WASTE MANAGEMENT AND MANAGEMENT SYSTEM CONSUMPTION OF KREMENCHUK URBAN TERRITORIAL COMMUNITY IN WARTIM

We consider waste management and management as an area of ​​ecological safety. As a result of the study, the ecological aspects of this branch of activity were analyzed on the example of the operation of the operating MSW landfill in the city of Kremenchuk. The prospective direction of the field of waste management in the region, as well as the state of its financing, are taken into account. Such dangerous factors in the operation of the municipal landfill for the environment as: pollution of groundwater and open dumps of the landfill have been identified.

Інформаційна система прогнозування продажів будівельних матеріалів

Мета виконання роботи – аналіз особливостей проєктування та розроблення інформаційної системи. Об’єкт дослідження – процес системи прогнозування продажів будівельних матеріалів. Предмет дослідження – методи та  засоби процесу прогнозування продажів асортименту будівельних матеріалів.

Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні

Проаналізовано прогностично-аналітичне забезпечення органів державної влади. Визначено основні проблеми прогностично-аналітичного забезпечення органів державної влади. Наведено можливі шляхи вирішення зазначених проблем.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми

Розроблено інформаційну технологію прогнозування на підставі часових рядів. З'ясовано, що актуальною є розробка нових моделей і методів прогнозування для покращення якості прогнозу. В основу інформаційної технології покладено еволюційний метод синтезу прогнозної схеми на підставі базових прогнозних моделей. Обраний метод дає змогу вносити в розгляд будь-яку кількість прогнозних моделей, які можуть належати до різних класів. Для заданого часового ряду, шляхом знаходження розв'язку оптимізаційної задачі, обчислено вагові коефіцієнти, з якими моделі входять в результуючу прогнозну схему.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЯКІСНОГО ПРОГНОЗУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розглянуто задачу дослідження стану розвитку кібербезпеки та складових елементів глобального індексу кібербезпеки в Україні. Об’єктом дослідження є методи прогнозування досліджуваного показника глобального індексу кібербезпеки в Україні на основі методів екстраполяції тенденції по одному динамічному ряду. Мета роботи – застосування методів прогнозування для побудова якісного прогнозу глобального індексу кібербезпеки в Україні.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-
розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення
оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних
засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового
прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності
та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.