прогнозування

Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні

Проаналізовано прогностично-аналітичне забезпечення органів державної влади. Визначено основні проблеми прогностично-аналітичного забезпечення органів державної влади. Наведено можливі шляхи вирішення зазначених проблем.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми

Розроблено інформаційну технологію прогнозування на підставі часових рядів. З'ясовано, що актуальною є розробка нових моделей і методів прогнозування для покращення якості прогнозу. В основу інформаційної технології покладено еволюційний метод синтезу прогнозної схеми на підставі базових прогнозних моделей. Обраний метод дає змогу вносити в розгляд будь-яку кількість прогнозних моделей, які можуть належати до різних класів. Для заданого часового ряду, шляхом знаходження розв'язку оптимізаційної задачі, обчислено вагові коефіцієнти, з якими моделі входять в результуючу прогнозну схему.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЯКІСНОГО ПРОГНОЗУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розглянуто задачу дослідження стану розвитку кібербезпеки та складових елементів глобального індексу кібербезпеки в Україні. Об’єктом дослідження є методи прогнозування досліджуваного показника глобального індексу кібербезпеки в Україні на основі методів екстраполяції тенденції по одному динамічному ряду. Мета роботи – застосування методів прогнозування для побудова якісного прогнозу глобального індексу кібербезпеки в Україні.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-
розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення
оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних
засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового
прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності
та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.

Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж

Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру системи опрацювання контенту з різних криптовалютних бірж. Досліджено методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки прийняття рішень з керування контентом згідно з потребами користувача.

Програмний комплекс для прогнозування основних характеристик надійності симетричних ієрархічних систем за допомогою штучних нейронних мереж

Запропоновано програмний модуль для розрахунку основних характеристик надійності симетричних ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами з галуженням до 1-го рівня. Здійснено прогнозування характеристик надійності за допомогою неітераційної штучної нейронної мережі радіального типу. Розраховано середньоквадратичну приведену до діапазону значень похибку навчання і прогнозу, а також оцінено час навчання та прогнозування ШНМ.

Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

Розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшу¬кового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds

The paper concerns the results of the quantitative study of dynamics for phosphates concentrations in the Small Carpathians rivers watersheds in Earthen Slovakia by using methods of nonlinear analysis and forecasting, chaos theory and dynamical systems. The conclusions can be viewed from the perspective of carrying out new algorithms for analysis and forecasting of the dynamics and evolution of anthropogenic water management landscape. Chaotic behaviour of the phosphates concentration time series in the watersheds of the Small Carpathians is studied.