збір

ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

По­ка­за­но, що під­ви­щен­ня енер­го­ефек­тив­нос­ті еко­но­мі­ки ре­гі­ону за­без­пе­чується шля­хом ви­ко­рис­тан­ня ін­фор­ма­ційно-ана­лі­тич­них за­со­бів під­трим­ки уп­рав­лін­ня енер­го­ефек­тив­ніс­тю, які ґрун­ту­ють­ся на ін­те­лек­ту­аль­них ін­фор­ма­ційних, Web та те­ле­ко­му­ні­ка­ційних тех­но­ло­гі­ях.

і життя і дельоз і література (Коментар до українського перекладу есе Жиля Дельоза «Література і життя»)

Есе Жиля Дельоза «Література і життя» було опубліковане у 1993 році у збірнику «Критика і клініка». Твір перекладений українською мовою вперше. В есе французький філософ експонує власне тлумачення літератури та літературного процесу. Текст насичений концептами та ідеями, розробленими та запропонованими Дельозом у попередніх творах. Насамперед у таких, як «Пруст та знаки»,  «Логіка сенсу», «Золя і тріщина», «Анти-Едіп», «Кафка, за меншу літературу» «Тисяча Плато», «Діалоги».

Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.