Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

N. Lytvyn «Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the state fiscal service of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Автори:
1
Університет Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.
На основі сучасного розуміння правового забезпечення інформатизації надано визначення категорії “правове забезпечення збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України” як діяльності відповідних державних органів щодо формування комплексу правових норм правил поведінки, прав  і обов’язків підрозділів фіскальної служби щодо збору, аналізу та використання інформації в процесі службової діяльності.
Зазначено, що передача, одержання, обробка та аналіз інформації й отримання на їхній основі нових знань притаманні кожній категорії працівників фіскальної служби і залежно від специфіки інформаційних потреб виділено три категорії співробітників в органах державної фіскальної служби: відповідальні за стратегічні рішення; відповідальні за прийняття тактичних рішень; відповідальні за прийняття оперативних рішень. Відповідно до цієї класифікації, інформацію, яку використовують у фіскальній службі, поділено на інформацію стратегічного планування; контрольна інформація; оперативна інформація.
Проаналізовано форми взаємодії в органах Державної фіскальної служби України, які розподілено на чотири умовні блоки: обмін інформацією; спільна розробка управлінських рішень; реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні певних строків і виникнення відповідних ситуацій); проведення інших різних погоджених заходів, які не були передбачені письмовими управлінськими рішеннями.
Визначено, що стандартизація й уніфікація форм документів, єдина нормативно- довідкова інформація та єдині правила обробки інформації є основою для формування інформаційного простору Державної фіскальної служби України.
Зроблено висновок, що організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України – це постійна дослідна діяльність, що охоплює широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення й оцінки інформації про стан дотримання податкового та митного законодавства, результати практичної діяльності фіскальних органів України з виконання поставлених перед ними завдань, а також про умови, у яких ці завдання виконуються.

1.Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. [Електронний    ресурс].    –    Режим    доступу    :    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2.Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.) // Практика Європейського  суду  з  прав  людини.  Рішення.  Коментарі.  –  К.,  1999.  –  №  2.  –  С.  15–32.
3.Інформаційне право та інформаційна безпека / за ред. В. Білонова, Р. Калюжного. – Київ – Донецьк, 2001. – С. 33–34. 4. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : [Монографія] / Калюжний Р. А., Шамрай В. О., Гавловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С., Яцишин Ю. В., Ластовецький А. С. / за ред. Р. А. Калюжного, В. О. Шамрая. – К.: АДПС України, 2002. – 296 с.
5.Мороз Д. О. Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції як суб’єкта інформаційних  відносин  :  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  юрид.  наук  за  спеціальністю
12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Мороз Дмитро Олегович  /  Університет  державної  фіскальної  служби  України.  –  Ірпінь,  2016.  –  203  с.
6.Стаценко-Сургучова І. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в системі органів державної податкової служби України / І. Стаценко-Сургучова // Підприємництво, господарство і право. – 2006 (130). – № 10. – С. 61–64. 7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : [Навчальний посібник] / О. В. Матвієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. 8. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : [Монографія] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний та ін. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с. 9. Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove- zakonodavstvo/nakazi/62226.html. 10. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності : [Монографія] / кер. авт. кол. Швець М. Я.; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К. : Навч. книга, 2005. – 639 с. 11. Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5–14. 12. Жангожа Р. До питання розширення інформаційного простору України / Р. Жангожа // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3 – 4. – С. 203–206. 13. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю
12.1.7    “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Семир’янов Дмитро  Якович  /  Академія  державної  податкової  служби  України.  –  Ірпінь,  2004.  –  178  с.
14. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання) : [Монографія] / Калюжний Р. А., Крупчан О. Д., Павловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С. / за заг. ред. М. Я. Швеця, О. Д. Крупчана. – К.: НДІ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с. 15. Князєв В.  Філософсько-методологічні засади державно-управлінських рішень / В. Князєв, В. Бакуменко // Вісник.УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 341–357. 16. Нижник Н. Р. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Р. Нижник, О. А. Мосов // Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 56–61.
17.Опанасюк Г. Становлення державного управління як наукової та освітньої галузі / Г. Опанасюк
// Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 331–336.