Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

Автори:
1
Університет Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.
На основі сучасного розуміння правового забезпечення інформатизації надано визначення категорії “правове забезпечення збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України” як діяльності відповідних державних органів щодо формування комплексу правових норм правил поведінки, прав  і обов’язків підрозділів фіскальної служби щодо збору, аналізу та використання інформації в процесі службової діяльності.
Зазначено, що передача, одержання, обробка та аналіз інформації й отримання на їхній основі нових знань притаманні кожній категорії працівників фіскальної служби і залежно від специфіки інформаційних потреб виділено три категорії співробітників в органах державної фіскальної служби: відповідальні за стратегічні рішення; відповідальні за прийняття тактичних рішень; відповідальні за прийняття оперативних рішень. Відповідно до цієї класифікації, інформацію, яку використовують у фіскальній службі, поділено на інформацію стратегічного планування; контрольна інформація; оперативна інформація.
Проаналізовано форми взаємодії в органах Державної фіскальної служби України, які розподілено на чотири умовні блоки: обмін інформацією; спільна розробка управлінських рішень; реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні певних строків і виникнення відповідних ситуацій); проведення інших різних погоджених заходів, які не були передбачені письмовими управлінськими рішеннями.
Визначено, що стандартизація й уніфікація форм документів, єдина нормативно- довідкова інформація та єдині правила обробки інформації є основою для формування інформаційного простору Державної фіскальної служби України.
Зроблено висновок, що організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації в органах Державної фіскальної служби України – це постійна дослідна діяльність, що охоплює широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення й оцінки інформації про стан дотримання податкового та митного законодавства, результати практичної діяльності фіскальних органів України з виконання поставлених перед ними завдань, а також про умови, у яких ці завдання виконуються.

1.Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. [Електронний    ресурс].    –    Режим    доступу    :    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2.Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.) // Практика Європейського  суду  з  прав  людини.  Рішення.  Коментарі.  –  К.,  1999.  –  №  2.  –  С.  15–32.
3.Інформаційне право та інформаційна безпека / за ред. В. Білонова, Р. Калюжного. – Київ – Донецьк, 2001. – С. 33–34. 4. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : [Монографія] / Калюжний Р. А., Шамрай В. О., Гавловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С., Яцишин Ю. В., Ластовецький А. С. / за ред. Р. А. Калюжного, В. О. Шамрая. – К.: АДПС України, 2002. – 296 с.
5.Мороз Д. О. Адміністративно-правові засади діяльності податкової міліції як суб’єкта інформаційних  відносин  :  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  юрид.  наук  за  спеціальністю
12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Мороз Дмитро Олегович  /  Університет  державної  фіскальної  служби  України.  –  Ірпінь,  2016.  –  203  с.
6.Стаценко-Сургучова І. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності в системі органів державної податкової служби України / І. Стаценко-Сургучова // Підприємництво, господарство і право. – 2006 (130). – № 10. – С. 61–64. 7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : [Навчальний посібник] / О. В. Матвієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. 8. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : [Монографія] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Г. Г. Забарний та ін. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с. 9. Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove- zakonodavstvo/nakazi/62226.html. 10. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності : [Монографія] / кер. авт. кол. Швець М. Я.; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К. : Навч. книга, 2005. – 639 с. 11. Бачило И. Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5–14. 12. Жангожа Р. До питання розширення інформаційного простору України / Р. Жангожа // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3 – 4. – С. 203–206. 13. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України : дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю
12.1.7    “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Семир’янов Дмитро  Якович  /  Академія  державної  податкової  служби  України.  –  Ірпінь,  2004.  –  178  с.
14. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання) : [Монографія] / Калюжний Р. А., Крупчан О. Д., Павловський В. Д., Гуцалюк М. В., Швець М. Я., Цимбалюк В. С. / за заг. ред. М. Я. Швеця, О. Д. Крупчана. – К.: НДІ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с. 15. Князєв В.  Філософсько-методологічні засади державно-управлінських рішень / В. Князєв, В. Бакуменко // Вісник.УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 341–357. 16. Нижник Н. Р. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Р. Нижник, О. А. Мосов // Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 56–61.
17.Опанасюк Г. Становлення державного управління як наукової та освітньої галузі / Г. Опанасюк
// Вісник УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 331–336.

N. Lytvyn «Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the state fiscal service of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/organizational-and-legal-aspects-collection