трубопровід

Моделювання режимів системи асинхронних відцентрових агрегатів багатоагрегатної помпової станції з послідовним сполученням помп

На підставі чинних нормативних документів щодо трубопровідного транспорту показано необхідність  системного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в технологічних комплексах помпових станцій магістральних трубопроводів та їхніх систем електропостачання. Розроблення ефективних систем керування такими комплексами з метою зменшення енергоспоживання передбачає всебічний аналіз поточних та прогнозування як усталених, так і динамічних режимів шляхом одночасного дослідження їхніх підсистем як єдиного цілого.

Динамічні режими синхронного електроприводу з відцентровим гідравлічним навантаженням помпової станції

Проведено аналіз сучасного стану моделювання електроприводу помпових станцій у комплексі з його відцентровим гідравлічним навантаженням. Виявлено, що переважна більшість досліджень зосереджена або на моделюванні та розробленні автоматичних систем керування асинхронного електроприводу помп, або на оптимізації показників роботи станцій в цілому. Крім того, зазвичай лише одна з підсистем помпової станції (чи електроприводного помпового агрегату) моделюється з достатньою деталізацію: або електромагнітна, або гідравлічна.

Метод експериментального дослідження коефіцієнта тертя пневмопроводів

Мета. Розроблення методики експериментального дослідження коефіцієнта тертя для пневмотранспортних систем газових середовищ з застосуванням методу теорії подібності і розмірності, що уможливлює розширення числа факторів і інтервалу шляхом їх групування в безрозмірні критерії подібності. Методика. Для експериментальних досліджень коефіцієнта тертя повітря вибрано планований експеримент. Головними факто­ра­ми були тиск, діаметр трубопроводу, витрата повітря. Критерієм відгуку – розрахунковий коефіцієнт тертя повітря.

Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми

Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії.

Моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпової станції

Здійснено аналіз сучасного стану моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпових станцій. Виявлено, що переважна більшість математичних моделей не дає можливості зі збалансованим ступенем деталізації враховувати особливості процесів помпування та споживання рідини одночасно.  Проведені дослідження  дають підстави зробити висновок про неможливість представлення у загальному випаду відцентрового гідравлічного навантаження у вигляді моменту опору з "вентиляторною" механічною характеристикою під час моделювання роботи електроприводу.

Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промислових трубопровідних систем, посудин і резервуарів

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.