Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми

2016;
: pp. 136-142
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії.

1. Петрина Ю. Д. Вплив експлуатаційних чинників на корозійно-втомне руйнування сталей магістральних нафтогазопроводів / Ю. Д. Петрина, Д. Ю. Петрина, О. Л. Козак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – № 3(44). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr _2012_3_14.

2. Ширмовська Н. Г. Моделювання процесів діагностування станів складних об’єктів управління комп’ютерних систем / Н. Г. Ширмовська, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2010. – № 688. – С. 219–224.

3. Кипоренко А. С. Совершенствование нормативного обеспечения эксплуатационной безопасности трубопроводных систем атомних электростанций / Кипоренко А. С. – Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2011. – 139 с.

4. Похмурський В. І. Корозійна втома металів та сплавів / В. І. Похмурський, М. С. Хома. – Львів: Сполом, 2008. – 300 с.

5. ДСТУ Н Б В.2.3- 21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Чинний з 01.01.2009 р.

6. ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.

7. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії. – К., 2006. – 112 с.

8. Шукаєв С. М. Оцінка довговічності металевих сплавів в умовах багатовісного малоциклового блокового деформування / С. М. Шукаєв, К. В. Панасовський // Пробл. прочности. – 2011. – № 2. – С. 47–60.

9. Горбунов Д. В. Риски инновационных проектов и методы их оценки / Д. В. Горбунов // Вектор науки ТГУ. – Тольяти, 2014. – № 3 (29). – С. 123–126.

10. Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень // І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: Редакція жур- налу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, 1999. – 340 с.

11. Волков И. А. Модель повреждённой среды для оценки долговечности конструкций при совместном действии механизмов мало- и много- цикловой усталости / И. А. Волков, М. Н. Ереев, Ю. Г. Коротких, И. С. Тарасов // Вычислительная механика сплошных сред. – 2012. – Т. 5, № 1. – С. 54– 60.

12. Трощенко В. Т., Фомичев Л. А. Энергетический критерий усталостного разрушения // Проблемы прочности. − 1993. – № 1. – С. 3–10.

13. Большухин М. А. Оценка долговечности конструкционных материалов при совместных процессах малоцикловой и многоцикловой усталости / М. А. Большухин, Д. Л. Зверев, В. Б. Кайдалов, Ю. Г. Коротких // Проблемы прочности и пластичности: межвуз. сб. / ННГУ. – 2010. − № 72. − С. 28–35.

14. Чабан О. Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем / Олеся Чабан, Лариса Юзевич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповід. ред. Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2015. – Вип. 76. – С. 92–98.

15. Krap N. P. Methodological aspects of management of projects of tourist flows / N. P. Krap, V. M. Yuzevych // Modern scientific research and their practical application. Research Bulletin SWorld. Published by S. V. Kupriyenko. – 2013. – Vol. J2130, November. – P. 155–160.

16. Чабан О. П. Математичне моделювання діагностичних ознак для забезпечення системи функціонування медичних послуг / О. П. Чабан, В. М. Юзевич // Системи обробки інформації. – Харків, 2015. – Вип. 2(127) – С. 108–113.

17. Юзевич В. М. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства / В. М. Юзевич, О. В. Клювак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 160–164.

18. Пічугін С.Ф. Надійність лінійної частини підземних магістральних трубопроводів / С. Ф. Пічугін, О. Є. Зима, П. Ю. Винников // Зб. наук. праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 17–28.