електропривод

Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками

Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатун- ного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів.

Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням витіс- нення струму у стрижнях ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-ого порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.

Динамічне моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції

Проаналізовано сучасні тенденції моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпових станцій. Виявлено, що переважно застосовується гранично спрощений підхід до представлення одної з нерозривно пов’язаних підсистем (гідравлічної чи електромеханічної), що значно звужує можливості комплексного аналізу процесів, які відбуваються в окремих її елементах.  Моделі, побудовані на таких засадах, можуть ефективно застосовуватись для вирішення вузькоспеціалізованих задач і не завжди дають достатнє уявлення про стан і режими усіх елементів підсистем.

Моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпової станції

Здійснено аналіз сучасного стану моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпових станцій. Виявлено, що переважна більшість математичних моделей не дає можливості зі збалансованим ступенем деталізації враховувати особливості процесів помпування та споживання рідини одночасно.  Проведені дослідження  дають підстави зробити висновок про неможливість представлення у загальному випаду відцентрового гідравлічного навантаження у вигляді моменту опору з "вентиляторною" механічною характеристикою під час моделювання роботи електроприводу.