корозійні процеси

Аналіз моделі розрахунку продуктів поділу в теплоносії першого контуру

Джерелами радіоактивного забруднення теплоносія першого контуру продуктами поділу при роботі блоку на номінальній потужності є дефектні тепловиділяючі елементи з негерметичністю та суттєвими пошкодженнями, поверхневе забруднення зовнішніх поверхонь оболонок ТВЕЛів, поверхневе забруднення конструкційних матеріалів паливних збірок.

Синергічний ефект BaCl2 на інгібування олією Mentha Spicata корозії міді в 1м нітратній кислоті: гравіметричне та раман-спектроскопічне дослідження

За допомогою методів втрати ваги та hаман-спектроскопії досліджено вплив суміші олії Mentha Spicata та суміші BaCl2 й олії Mentha Spicata на корозію міді в 1М HNO3. Дослідження показало, що олія Mentha Spicata ефективніше інгібує мідь у присутності BaCl2 порівнянj з самою олією. Ефективність інгібування збільшувалась із підвищенням концентрації добавок. З використанням самої лише олії Mentha Spicata dslpyfxtyj найвищу ефективність інгібування 56,12 %.

Аналіз впливу забруднень поверхні деталей у результаті можливого контакту свіжого ядерного палива з морською атмосферою на корозію

Проведено збір та аналіз інформації щодо можливого впливу компонентів морської атмосфери у разі забруднення ними поверхні збірок на корозію конструкційних матеріалів деталей тепловиділяючих збірок водо-водяного енергетичного реактора ВВЕР-1000 за їх подальшої експлуатації. Наведено дані статичних і динамічних випробувань сплаву Е-110 при температурах 300–350 °С у воді і штатному теплоносії реакторів, забруднених хлоридами і йодом, а також сплаву Е-110 при спеціальному забрудненні його поверхні хлоридами.

Залежність корозії обладнання установок гасіння коксу від якості біохімічно очищених вод коксохімічного виробництва

Досліджені процеси корозії сталей у біохімічно очищених водах установок гасіння коксу. Проведено гравіметричні дослідження зразків сталей за 373 і 773 K, що дало змогу встановити, що при нагріванні сталей Ст.3 і 12Х1МФ з подальшим охолодженням у воді спостерігається різний характер їх корозійного руйнування. Описано типи корозії, які виникають при контакті вуглецевих і легованих сталей з біохімічно очищеними водами коксохімічних підприємств, що були оброблені гідроксидом натрію.

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Комплексний протикорозійний захист насосно-компресорних труб в газовидобуваючих свердловинах

Проведено аналіз ефективності комплексного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає можливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.

Застосування натуральних компонентів для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання

Запропоновано застосування рослинної та тваринної сировини для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання. Проведено синтез інгібіторів корозії на основі олій та тваринного жиру з ди- та триетаноламіном, одержано нітрогенвмісні інгібітори корозії, визначено їх фізико-хімічні показники. Гравіметричним методом визначено ступінь захисту одержаних інгібіторів на сталі Ст20 в двофазному корозійному середовищі, що імітує середовище установок електрознесолення та зневоднення за умов підготовки нафти до перероблення.

Corrosion-mechanical resistance of arc-sprayed coatings made from cored powders

Result of investigations of resistance against corrosion and mechanical resistance of obtained by means of arc-spray metallization (with the use of cored wires) coatings are presented. The cored wires (CWs) enable us to regulate the chemical composition and, consequently, properties of the deposited coating in a wide range.