очищення стічних вод

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTE WATER TREATMENT TO REMOVE HEXAMETHYLENDIAMINE

Wastewater contaminated with hexamethylenediamine (HMD), which is discharged into natural reservoirs, causes damage and loss of hydrobionts, worsens the quality of water which becomes unsuitable for use. For wastewater treatment from HMD, the possibility of applying bacterial cultures-destructors which use the HMD as a nutrition source is considered.

TO THE PROBLEMS OF WASTEWATER TREATMENT FROM MINERAL POLLUTANTS WITH THE USE OF MICROALGAE

This article presents the results of experimental studies on the use of Chlorella microalgae for wastewater treatment from the most common mineral pollutants. The influence of the mineral pollutants, namely anions HSO3- , NO3 - , H2PO4 - on the dynamics of wastewater treatment has been established. Analytical dependences of microalgae biomass growth rate depending on pollutant concentration HSO3- , NO3 - , H2PO4 -   and   are obtained. The values of biomass growth coefficients at the corresponding pollutant concentrations are determined.

НАНОМАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ОЧИЩЕННІ ВОДИ. ОГЛЯД

Питання питної води – одне з найпріоритетніших сьогодні для більшості країн, особливо в густонаселених і тих, що розвиваються. Головні причини такого стану – ріст населення; посухи;видобуток корисних копалин, зокрема нафти; широке застосування хімічних речовин у фермерському господарстві тощо є на сьогодні тим критичним “тиском” на природу, який не дає їй змоги повноцінно здійснити очищення водних ресурсів від забруднень. Тому мінімізація негативного впливу на природу та вдосконалення технології водоочищення є основними напрямами вирішення такого глобального питання.

КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ТОЛУОЛУ

Невід’ємними компонентами стічних вод підприємств хімії і нафтохімії є моноциклічні ароматичні сполуки (бензол, толуол, етилбензол, ксилол, фенол та їх похідні). Токсична дія цих сполук виявляється у порушеннях діяльності ендокринної і центральної нервової систем людини, зміні видової і трофічної структури біоценозів.

Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону

Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону, встановлено зміну концентрації бензолу в часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів.