хітозан

Виготовлення гібридного матеріалу на основі активованого вугілля/хітозану для адсорбційного вилучення Pb (II)

У цьому дослідженні синтезовано новий, економічно ефективний та екологічно чистий гібридний матеріал на основі активованого вугілля/хітозану через поєднання поверхневих властивостей активованого вугілля, отриманого з рисового лушпиння, та хітозану, вилученого з панцирів креветок "Чорний тигр", з метою отримання високофункціоналізованого пористого матеріалу з підвищеною адсорбційною здатністю до адсорбції Pb (II) для очищення води.

Використання хімічно модифікованого хітозану для адсорбційного вилучення іонів токсичних металів у водних розчинах

Реакцією конденсації було успішно здійснено хімічну модифікацію хітозану з використанням трьох похідних, а саме: 3 гідроксибензальдегіду, 2,3-дигідроксибензальдегіду та 3,5-дитретбутил-2-гідроксибензальдегіду. Методи інфрачер-воної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR), сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ), площі поверхні Брунауера–Еммета–Теллера (БЕТ), термогравіметричного аналізу (ТГА) та рентгенівської дифракції (XRD) були виконані для характеризації адсорбентів-основ Шиффа – похідних хітозану.

Одержання пружно-в‘язких систем на основі водних розчинів ацетату і сукциніміду хітозану у присутності багатоатомних спиртів

Досліджено реологічну поведінку ацетату та сукциніміду хітозану в змішаних розчинниках. Показано, що заміна частини розчинника на дво- або триатомні спирти супроводжується збільшенням відносної та динамічної в‘язкості розчину сукциніміду хітозану, більш раннім формуванням сітки, переходом від в‘язкісно-пружних систем до пружно-в‘язких за менших значень концентрацій полімера і більшого часу релаксації.

Ефективність нанобіопестицидів на основі насіння німу проти spodoptera litura

Розроблено нанорозмірний інноваційний натуральний пестицид на основі насіння німу. Новий нанобіопестицид (НБП) синтезовано нанесенням екстракту насіння німу на хітозан, зшитий янтарним ангідридом, за допомогоюв результаті оброблення ультразвуком з подальшим очищенням. З використанням Фур‘є-спектроскопії, УФ-спектроскопії та динамічного світлорозсіювання визначено основні характеристики НБП. Встановлено залежність стабільності НБП від зміни рН, температури і ультрафіолетового випромінювання.

Ферментативна деструкція плівкових матеріалів на основі хітозану в присутності антибіотиків цефалоспоринового ряду

Досліджено ферментативну деструкцію лікарських плівкових матеріалів на основі хітозану та антибіотиків цефалоспоринового ряду. Встановлено, що наявність цефазоліну і цефатоксиму у плівкових зразках зменшує швидкість деструкції хітозану і приводить до потенційно довшого терміну служби захисного плівкового матеріалу на рановій поверхні.

Фосфорильовані цеоліт-A/хітозанові композити як протонообмінні мембранні паливні елементи

Виготовлено фосфорильовані цеоліт-А/хітозанові композити та показано можливість їх використання як альтернативного матеріалу для протонообмінних мембранних паливних елементів (ПОМПЕ). Таку можливість продемонстровано механічними властивостями, властивістю до набухання, протонною провідністю, метанольною проникністю та термічною стійкістю. Депротонуванням, демінералізацією та деацетилюванням одержано хітозан з відходів ракоподібних креветок. Проведено його модифікування з використанням цеоліту А в різних концентраціях.

Біосумісні гелеподібні форми лікарських засобів на основі розчинів полісахариду хітозану в присутності спиртів

Запропоновано підхід до одержання пружно-в‘язких систем на основі хітозану без зшиваючих агентів, суть якого полягає у формуванні додаткової сітки фізичних зв‘язків внаслідок введення низькомолекулярного модифікатора – етанолу або гліцерину. Встановлено, що структуроутворення хітозану в розчині супроводжується формуванням додаткової сітки фізичних зв‘язків, вузлами якої є агрегати молекул хітозану, сформовані у змішаному розчиннику оцтова кислота-вода-гліцерин або оцтова кислота-вода-етанол.

рН – залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану

Розроблено методику одержання рН-залежнихмакрогідрогелей на основі водних колоїдних розчинів натрій альгінату (Алг) і хітозану(Хіт) в присутності йонів кальцію. Залежність рівноважного ступеня набрякання гідрогелівХіт-Алг від рН в інтервалі рН 1,3 ÷ 12,0 має екстремальний характер. Зменшення набрякання при рН1,3 пов’язано з колапсуваннямАлг, а в інтервалі рН 5 – рН 12 пов’язано з колапсуванням Хіт.Показано залежність рівноважного набрякання одержанихксерогелів від рН середовища, складу матриці ксерогелю і концентрації йонів кальцію.