Pseudomonas aeruginosa

АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АМІНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ НАФТОХІНОНУ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЙ З ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РАМНОЛІПІДАМИ

Отримано композиційні препарати на основі гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону і поверхнево-активних рамноліпідів. Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), окисної модифікації білків (ОМБ) та радикал-поглинальної активності щодо 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилу (ДФПГ). Виявлено, що сполука 2‑[(6-(4-фторофеніл-5-оксо-2,5дигідро-1,2,4-триазин-3-іл)феніл)аміно]нафтален-1,4-діон 1d та її композиційний препарат з рамноліпідом 1d+РЛ проявили високу антиоксидантну активність щодо процесів ПОЛ й ОМБ.

CHARACTERIZATION OF THE “ENZYMNYI” DETERGENT ACCORDING TO ABILITY OF MICROBIAL BIOFILMS DISRUPTION

У статті наведено результати досліджень впливу різних концентрацій робочих розчинів ензимного засобу «Ензимий» на мікробні біоплівки Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa та Bacillus cereus. Проведені дослідження вказують на те, що найоптимальніша дія засобу на біоплівки проявляється за концентрації 0,01 %, за якої оптична щільність біоплівок знижується в 3,7 раза у Staphylococcus aureus і у Pseudomonas aeruginosa та в 4,5 раза у Bacillus cereus порівняно з контролем і знаходиться у межах 0,7-0,53 од. відповідно.