калібрування

CALIBRATION OF ANALYZERS OF THE MOBILE COMMUNICATION SYSTEM PARAMETERS

The creation and operation of mobile communication systems is impossible without determining the parameters of base stations and mobile communication systems. For these purposes, appropriate devices are used that optimally combine testing capabilities in a single portable solution, which eliminates the need for several separate control and measuring devices. One of the main types of measurements of such devices is the measurement of the power of ultra-high and extremely high frequency signals.

CALIBRATION OF QUARTZ ELECTRONIC STOPWATCHERS COMPARISON METHOD USING A DIGITAL CAMERA

Measurement of time intervals with low accuracy on intervals from a few seconds to several hours or days is relevant for some broad applications in various fields of activity. Such measurements are widely used in the technological processes of various enterprises during the preparation and quality control of the preparation of medicines, during the maintenance of technical equipment and mechanisms, chemical technological processes, etc.

Критерії вибору типу тестових об’єктів для проведення калібрування наземних лазерних сканерів

Калібрування наземних лазерних сканерів дозволяє підвищити точність отриманих даних з ціллю дотримання нормативних вимог для проведення інженерно-геодезичних робіт. При калібруванні використовують два типи тестових об’єктів: точкові та площинні. Метою цієї роботи є оцінка, узагальнення та класифікація критеріїв вибору типу та підтипу тестових об’єктів для проведення калібрування (ТОК) наземних лазерних сканерів. Влаштування калібрувального полігону виконується з урахуванням мінімізації можливих похибок, можливості захоплення максимального поля зору і діапазону відстаней тощо.

OPEN-SCIENCE SPACE ISSUE: CALIBRATION OF MEASURING CHANNELS OF NON-DISMANTLING CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

The analysis of the concept of Open-Science Space is carried out. The existence of ways to achieve reproducibility and traceability of research results performed by a group of worldwide situated Cyber-physical system operators/supervisors is shown. Ways to ensure the efficient operation of Cyber-physical systems as complex technological nondemountable objects with high requirements for metrological characteristics have been studied. To develop the scattered cyberphysical systems, the portable stable-in-time code-controlled measures of physical quantities have been studied.

Визначення статичної характеристики іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів

Для підвищення потужності і коефіцієнта корисної дії газових турбін і двигунів внутрішнього згоряння при забезпеченні їх високої надійності необхідно вимірювати температуру газів та її розподіл в камерах згоряння. Значення цих температур можуть перевищувати 1800 °С в окислювальному середовищі. Тому при створенні конструкцій тeрмопeрeтворювачів для вимірювання в таких складних умовах особливу увагу необхідно звернути на вибір термометричних матеріалів.

Калібрація автоматизованої системи моніторингу вертикальності радіокомунікаційних щогл та веж, з використанням геодезичних вимірювань

Метою дослідження є розробка методики калібрування автоматизованої системи моніторингу вертикальності щогл та веж радіозв'язку з використанням геодезичних вимірювань з метою отримання поправок в інклінометричних вимірах щодо вертикальної осі конструкції. Існують два різні методи, які використовуються для визначення вертикальності вежі: використання спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS); тривимірні наземні геодезичні вимірювання з використанням тахеометрів або традиційних методів геодезичних вимірювань.

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ГАММА – ВИПРОМІНЕННЯ В УКРАЇНІ

Для реалізації Програми інтеграції України в Європейський Союз необхідна гармонізація українських і міжнародних стандартів, в тому числі і в області метрологічного забезпечення засобів вимірювання характеристик іонізуючого випромінення. За останні роки в світі з’явилося чимало нормативних, методичних документів та матеріалів, які відносяться до сфери дозиметричних вимірювань характеристик гамма-випромінення в області радіаційної безпеки, променевої діагностики та терапії. Розвиваються діагностичні устави для контролю контейнерів на пошті та в аеропортах.

Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіі

Розроблена методика зрівнювання результатів вимірювань довжини під час калібрування польового компаратора для повірки (калібрування) віддалемірів та віддалемірної частини тахеометрів. На її базі також розроблена методика оброблення результатів звірень еталонних віддалемірів на польовому компараторі за методом найменших квадратів (МНК). За МНК оцінюються адитивні систематичні зміщення вимірювань довжини кожним віддалеміром, а також систематичні зміщення, які вносить в результати вимірювань довжини кожний відбивач. Мультиплікативні ступені еквівалентності віддалемірів оцінюються також.

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЕТАЛОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Проаналізовано  питання  розвитку  засобів  еталонного  забезпечення,  необхідних  для  метрологічної перевірки  та  калібрування  дозиметрів  бета-  та  гамма-випромінювання.  Останні  вкрай  необхідні  для  дозиметричних вимірювань  характеристик  випромінювання  в  області  радіаційної  безпеки,  променевої  діагностики  та  терапії.  Окрім традиційних  вимог  та  питань,  пов’язаних  із  проектуванням,  створенням  та  використанням  зазначених  еталонів,  постає низка проблем, зумовлених радіаційною безпекою, як під час метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів, так і під час