стандартне відхилення

Картометричне дослідження точності плану Львова 1894 року

Стародавні карти та плани є важливими джерелами інформації для різноаспектного пізнання минулого. У багатьох дослідженнях затребуваними є точностні параметри просторових даних. Метою нашої роботи є дослідження геометричної точності плану Львова 1894 року Юзефа Хованця. Методика дослідження оцінки точності базується на перетворенні та геометричному аналізі наборів ідентичних точок на стародавньому плані та сучасному еталонному. Для такого перетворення використовується трансформація Гельмерта з чотирма параметрами та техніка мультиквадратичної інтерполяції.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИСПЕРСІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ВІД ТРИВАЛОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

Наведено  результати  статистичних  вимірювань  електричного  опору  металоплівкового  резистора. Статистичні  вимірювання  подано  у  вигляді  N  вимірювань,  здійснених  через  однакові  проміжки  часу  Δt   протягом загального  часу  вимірювання  T.  Отримана  залежність  стандартного  відхилення  результатів  вимірювання  від   N підтверджує результати інших досліджень: зі зростанням N – зі збільшенням часу вимірювання T – дисперсія результатів вимірювання  перестає  зменшуватись.