Картометричне дослідження точності плану Львова 1894 року

https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.95.094
Надіслано: Квітень 15, 2022
1
Національний університет «Львівська політехніка»; ДНВП «Картографія»
2
Національний університет Львівська політехніка

Стародавні карти та плани є важливими джерелами інформації для різноаспектного пізнання минулого. У багатьох дослідженнях затребуваними є точностні параметри просторових даних. Метою нашої роботи є дослідження геометричної точності плану Львова 1894 року Юзефа Хованця. Методика дослідження оцінки точності базується на перетворенні та геометричному аналізі наборів ідентичних точок на стародавньому плані та сучасному еталонному. Для такого перетворення використовується трансформація Гельмерта з чотирма параметрами та техніка мультиквадратичної інтерполяції. Отримані результати дають можливість графічно візуалізувати неточності старого плану у вигляді векторів зміщення, ізоліній масштабу та обертання, що унаочнюють територіальну диверсифікацію спотворень картографічного зображення. За допомогою методу найменших квадратів отримано значення, що характеризують позиційну точність давнього плану. Всі розрахунки та ілюстрації виконані у програмному пакеті MapAnalyst, який спеціалізується на картометричному аналізі стародавніх карт. На результати картометричного аналізу впливає низка різних факторів, вирішальними з яких для нашого дослідження були: якість оригіналу; вибір набору ідентичних пунктів; техніка інтерполяції. При виборі ідентичних точок основну увагу приділено їх рівномірному розподілу по всій площі плану при незмінному положенні у часі. Отримані результати представляють лише одну з можливих математичних моделей, побудованих на основі вхідних даних. Однак, досягнуті результати вважаємо дійсними. Опрацьована методика значно прискорює та спрощує вивчення точності старих планів і може бути використана для аналогічних досліджень інших картографічних творів, а отримані числові результати та графічні візуалізації – для порівняння старих планів між собою

 1. Гаврилова Э. Карта города Львова и ее развитие. Л.: ЛПИ, 1956. 80 с.
 2. Капраль М. Атлас українських історичних міст. Львів. (Т.1). За наук. ред. М. Капраля. Київ: ДНВП “Картографія”, 2014. 95с.+25 оригінальних карт, 11 карт-реконструцій, 6 видів міста.
 3. Сосса Р., Кришталович У.,  Шишка О. Картографічні видання Львова: Каталог виставки. Львів, 6-8 грудня 2016 р. За заг. ред. Р. Сосси. Л: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 28 c.
 4. Лінда С. М., Олешко О. П., Іваночко У. І. Дослідження територіального розвитку Львова австрійського періоду (1772-1918 рр.) на основі картографічного матеріалу. Вісн. Нац. унів. "Львівська політехніка", 2004. № 505: Архітектура. С. 127-141.
 5. Шишка О. В. Картографування Львова (1582-1770 рр.). Вісн. геодезії та картографії, 2011. № 4. С. 42-47.
 6. Шишка О. В. Картографування Львова у підавстрійський період (1772-1918 рр.). Вісн. геодезії та картографії, 2011. № 6. С. 42-46.
 7. Шишка О. В. Картографування Львова (1918-1944 рр.). Вісн. геодезії та картографії, 2012. № 1. С. 44-47.
 8. Beineke D. (2000). Verfahren zur analysis Genauigkeitsanalyse fur AltKarten, Munchen,.
 9. Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1997.
 10. Jenny, B.  MapAnalyst - A digital tool for the analysis of the planimetric accuracy of historical maps. e-Perimetron, 1-3, 2006, p. 239–245. http://www.e-perimetron.org/Vol_1_Table_of_Contents.pdf
 11. Jenny, B., Weber, A., & Hurni, L. (2007). Visualizing the planimetric accuracy of historical maps with MapAnalyst. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 42(1), 89-94. https://doi.org/10.3138/carto-v42-1-089
 12. Holubinka Yu., Nikulishyn V., Sossa R., Yurkiv M. Investigation of the accuracy of plans of Lviv in 1844 and 1932. Geodesy, cartography and aerial photography, 2018. Vol.88. P. 33-46. https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.033
 13. Manzano-Agugliaro, F., Martinez-Garcia, J., & San-Antonio-Gomez, C. GIS analysis of the accuracy of Tomas Lopez’s historical cartography in the Canary Islands (1742-1746). Scientific Research and Essays,  2012. 7(1). doi: 10.5897/SRE11.1271.
 14. Ostrowski, J. Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwiłłowskiej mapie Litwy i jej wpływ na polskie badania dokładności dawnych map (w setną rocznicę publikacji). Dawne mapy jako żródła w badaniach geograficznych i historycznych. (Z Dziejów Kartografii. V 17, pp.35-52). Warszawa. 2014.
 15. Petkiewicz, S.  Analiza dokładności kilku map z XVII, XVIII I XIX wieku obejmującyh Polske w dawnich granicach.  Prace i studia geograficzne, 1995. Vol.17, p.103-109.
 16. Sossa R. Lviv mapping in the Soviet-period. Geodesy, Cartography and Aerial Photography. 2020. Issue 91. P. 59-69. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.059
 17. Szeliga, J. (1993). Metody i stan dokładnościowych badań dawnych map z obszaru Polskie. Dorobek polskiej historii kartografii, Vol. 6, 51-67.
 18. Zimová, R., Pešt’ák, Ja., & Veverka, B.  Positional Accuracy of Old Maps. Historical Military Mapping of Czech Lands. GIM International, 2006. Retrieved from: https://www.gim-international.com/content/article/positional-accuracy-of-old-maps.