бутилметакрилат

Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів бутилметакрилату в деяких органічних розчинниках

Визначено концентраційну залежність густини і надлишкового об’єму бінарних систем бутилметакрилату в ацетонітрилі, гексані, бензені, 1,2-дихлоретані й оцтовій кислоті за 293 K й атмосферного тиску з використанням пікнометричного методу. Визначені значення надлишкового об’єму апроксимовані поліномами. Розраховано значення парціальних мольних об’ємів досліджених розчинів.

Термодинамічні властивості розчинів бутилметакрилату в органічних розчинниках

Статичним тензиметричним методом було виміряно тиск насиченої пари над розчинами бутилметакрилату в ацетонітрилі, бензені, гексані та 1,2- дихлоретані в температурному інтервалі 293 – 351 К. За даними температурної залежності тиску насиченої пари розраховано склад рівноважних фаз та коефіцієнти активності компонентів. За температурною та концентраційною залежністю коефіцієнтів активності розраховані термодинамічні функції змішування досліджених розчинів.